Προσλήψεις 12 ατόμων στο Μουσείο Ακρόπολης- Απαιτούμενα προσόντα - Διαδικασία

Εργασιακά
Tools

Το Μουσείο Ακρόπολης ανακοινώνει την πρόσληψη εποχικού προσωπικού, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων, κατηγορίας τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) με ειδικότητα ΤΕ Ταμίες και Υπάλληλοι Έκδοσης Εισιτηρίων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), για την κάλυψη εποχικών – παροδικών αναγκών.

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Δημοσίων Σχέσεων
και Επικοινωνίας ή Διοίκησης Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και
Τουριστικών Μονάδων με κατευθύνσεις: α) Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων και
Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή β) Επικοινωνίας Πολιτιστικών Μονάδων ή Διοίκησης
Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
ή Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα
πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

2. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.

3. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων,
ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω
προσόντα)

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων -
Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης ΚοινωνικώνΣυνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης
Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων
Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκησης
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκησης Μονάδων
Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης
Παραγωγικών Μονάδων ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας
και Διαφήμισης ή Λογιστικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Ναυτιλιακών
Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και
Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και
Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων
ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή
Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών –
Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.

2. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.

3.Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων,
ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

 https://www.theacropolismuseum.gr/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF