Γονικές παροχές: Οι αμοιβές που προβλέπονται για τους συμβολαιογράφους. Eως το ποσό των 800.000 ευρώ, θα γίνονται χωρίς κανένα φόρο

Ελλαδα
Tools

Aπό 1η Οκτωβρίου οι γονικές παροχές ακινήτων έως το ποσό των 800.000 ευρώ, θα γίνονται χωρίς φόρο και ουσιαστικά ως μοναδικά έξοδα παραμένουν τα συμβολαιογραφικά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρώσουν τους συμβολαιογράφους για τις γονικές παροχές, αποδίδοντας τον καθορισμένο ΦΠΑ.

Οι συμβολαιογραφικές αμοιβές για διανομές ακινήτων, γονικες παροχές, δωρεές εν ζωή, αγοραπωλησίες ακινήτων κ.α. υπολογίζονται -χωρίς τον ΦΠΑ- ως εξής:

Για ποσό έως 120.000 ευρώ ποσοστό 0,80% (μειώθηκε από 1% βάσει του ΦΕΚ 2170/9-10-15 τεύχος Β)

Για ποσό 120.000,01-380.000 ευρώ ποσοστό 0,70%

Για ποσό 380.000,01-2.000.000 ευρώ ποσοστό 0,65%

Για ποσό 2.000.000,01-5.000.000 ευρώ ποσοστό 0,55%

Για ποσό 5.000.000,01-8.000.000 ευρώ ποσοστό 0,50%

Για ποσό 8.000.000,01-10.000.000 ευρώ ποσοστό 0,40%

Για ποσό 10.000.000,01-12.000.000 ευρώ ποσοστό 0,30%

Για ποσό 12.000.000,01-20.000.000 ευρώ ποσοστό 0,25%

Επιπλέον των ανωτέρω δικαιούται να λάβει πάγιο ποσό 20 ευρώ.

Επιπλέον της ως άνω αναλογικής αμοιβής ο συμβολαιογράφος δικαιούται για κάθε πρόσθετο (Β) φύλλο της πράξεως πέντε (5) ευρώ και για κάθε φύλλο αντιγράφου αυτής εφόσον τα αντίγραφα αυτά εκδίδονται αμέσως μετά την κατάρτιση της πράξεως, τέσσερα (4) ευρώ.

Επίσης για τη συμπλήρωση κάθε δήλωσης φόρου καθώς και για κάθε φύλλο αντικειμενικής αξίας ο συμβολαιογράφος δικαιούται δέκα (10) ευρώ.

Όλες οι ανωτέρω αμοιβές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

Ποσά περιουσίας που υπερβαίνουν το όριο των 800.000 ευρώ θα φορολογούνται με τον ισχύοντα ανώτατο συντελεστή του 10%. 

Reporter