Κατανομή ποσού 1.5 εκατ. ευρώ σε συνδέσμους για την πυροπροστασία - Οι δικαιούχοι

Περιβάλλον
Tools

Ο Αν. Υπουργός κ. Σ Πέτσας υπέγραψε κατανομή από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων»ποσού ύψους 1.490.000,00 € σε Συνδέσμους Δήμων της Χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον πίνακα που δημοσιεύθηκε στην απόφαση με ΑΔΑ: 617Ρ46ΜΤΛ6-ΝΧ5:

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΠ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 300.000,00

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (ΣΠΑΥ) ΑΘΗΝΩΝ 300.000,00

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ (ΣΥΝΠΑ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 280.000,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΣΔΑ) ΑΘΗΝΩΝ 250.000,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 35.000,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 150.000,00

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ (ΠΕΣΥΔΑΠ) ΑΘΗΝΩΝ 175.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.490.000,00

Οι δικαιούχοι φορείς διαθέτουν τις εν λόγω πιστώσεις αποκλειστικά για δράσεις πυροπροστασίας κατόπιν συνεννόησης με τις πυροσβεστικές και δασικές υπηρεσίες, γνωστοποιώντας άμεσα τα σχετικά έργα/ενέργειες στις αρμόδιες Διευθύνσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Με τα ανωτέρω ποσά οι δικαιούχοι φορείς μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενέργειες όπως:

α) εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κλπ) αρμοδιότητας Δήμων,

β) απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται για τους ίδιους λόγους από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις (Πυροσβεστική Διάταξη 4/2012, Ν.3852/2010 άρθρο 94 παρ.1),

γ) εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από τους φορείς καθ’ υπόδειξη και συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες και τους Δήμους κυρίως στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων,

δ) συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου, σε συνεργασία με τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες,

ε) υλοποίηση προληπτικών μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών από τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων (παρ.4 του άρθρου 7 της Πυροσβεστικής Διάταξης 9Α/2005), στ) ενίσχυση εθελοντικών δράσεων,

ζ) θέματα προμήθειας εξοπλισμού (π.χ. βυτιοφόρα, γεννήτριες, ασύρματοι κλπ), η) λειτουργικά έξοδα (π.χ. καύσιμα, υπερωρίες προσωπικού κλπ) και

θ) κάλυψη δαπανών μίσθωσης οχημάτων ή μηχανημάτων προς ενίσχυση του έργου της καταστολής ή της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Τα ανωτέρω ποσά θα αποδοθούν στους δικαιούχους φορείς με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

myota