22/4 ΒΟΥΛΑ: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Β.Β.Β.
Tools

d.s.voulas

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 15η/2013 Δημόσια Ανοικτή- Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, την 22η Aπριλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 Ν.3852/2010).

2. Λήψη απόφασης επί του με αρ. πρωτ. 5274/1.2.2013 υπηρεσιακού σημειώματος του δικηγόρου κ. Δ. Γιατρά με θέμα “Ανάθεση δικαστικής εκπροσώπησης του Δήμου για την υπόθεση Μ.Ε.Ε.Κ.Β κατά τη δικάσιμοι της 21/11/2013.

3. Eξέταση ενστάσεων κατά της υπ΄ αριθ. 253/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.

4. Λήψη απόφασης σχετικά με το υπ. αρ. πρωτ. 16856/8.4.2013 έγγραφο της εταιρείας Digea που αφορά την εγκατάσταση πιλοτικού τοπικού αναμεταδότη ψηφιακού σήματος σε εγκαταστάσεις του Δήμου μας.

5. Λήψη απόφασης επί του με αρ. πρωτ. 11157/6.3.2013 εγγράφου του Δημάρχου με θέμα: “Αίτηση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης χωρίς την έγκριση του ποσού από την Οικονομική Επιτροπή.
Σχετικά: Απόφαση 25/2013 της Οικονομικής Επιτροπής.

6. Καθορισμός τελών για χρήση-κατάληψη πλατειών, πεζόδρομων, πεζοδρομίων & λοιπών κοινόχρηστων χώρων για τεχνικοοικοδομικές εργασίες και β) Καθορισμό προστίμων για μη καθαρισμό οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων.
Σχετικά: Απόφαση 45/2013 της Οικονομικής Επιτροπής.

7. Λήψη απόφασης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ”, αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ Γ.ΜΗΝΙΩΤΗΣ-Π.ΠΑΥΛΟΥ, για χρονικό διάστημα (60) ημέρες (από 8-4-2013 έως 8-6-2013).

8. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της υπηρεσίας “Αναγόμωση Πυροσβεστήρων”.

9. Επιβολές ή μη προστίμων για παράνομη τοποθέτηση ενδεικτικών επιγραφών στην Δημοτική Ενότητα Βούλας.

10. Σύσταση Επιτροπής Δημοπρασιών.

11.Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.) του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.

12. Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 114/2012 προγενέστερης απόφασης του Δ.Σ η οποία αφορά την φύλαξη των πευκόφυτων κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στον Δήμο Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.

13. Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση τμήματος λόφου Αλεξ. Παπαναστασίου (BABOO VILLAGE).

14. Περί διαγραφής χρεών από τους φορολογικούς κατάλογους της Κουρκούλη Αγγελικής τρ. Βεβ. 105/13.2.2013 της Δημοτικής Ενότητας Βούλας.

15. Περί διαγραφής χρεών από τους φορολογικούς καταλόγους του ΠΡΙΦΤΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ τρ. Βεβ. 47/5.2.2009 της Δημοτικής Ενότητας Βούλας.

16. Περί διαγραφής χρεών από τους φορολογικούς καταλόγους του Κουρκούλη Παναγιώτη τρ. βεβ. 105/13-2-2013 της Δημοτικής Ενότητας Βούλας.

17. Περί διαγραφής χρεών από τους φορολογικούς καταλόγους της Κουρκούλη Αγγελικής τρ. βεβ. 106/13.2.2013 της Δημοτικής Ενότητας Βούλας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝ. ΚΙΚΙΛΙΑΣ