13/3 ΒΟΥΛΑ: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Β.Β.Β.
Tools

BBB SYMBOYLIO

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 9η/2013 Δημόσια Ανοικτή - Τακτική- Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, την 13η Μαρτίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:


Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 Ν.3852/2010).

Λήψη απόφασης για την έγκριση της δεύτερης (2) τροποποίησης (αναμόρφωσης) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Οργανισμού Αθλητισμού – Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.
Σχετ.: Η με αρ. 120/2012 απόφαση του Ο.Α.Π.Π.Α.

Έγκριση προτάσεων δράσεων και στόχων του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής στα πλαίσια της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης 2012-2014 (Β΄ΦΑΣΗ – Επιχειρησιακός Σχεδιασμός).
Σχετ.: Η με αρ. 14/2013 απόφαση του Ο.Α.Π.Π.Α.

Έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Επίλυσης με Συμβιβασμό των Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του έτους 2012.
Καθορισμός τέλους Λαϊκών Αγορών για οικονομικά έτη 2011, 2012.

Λήψη απόφασης για τις προδιαγραφές και την αισθητική των πάγκων των Λαϊκών Αγορών.
Σχετ.: Η με αρ. 4/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Λήψη απόφασης για την έγκριση κανονισμού για τον προσδιορισμό χώρων λαϊκών αγορών στο Δήμο.
Σχετ.: Η με αρ. 5/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Λήψη απόφασης περί άρσης αναγκαστικής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και επανεπιβολή νέας απαλλοτρίωσης σε τμήμα του Ο.Τ. 251 της Δ.Ε. Βούλας, ως χώρος σχολείου.
Σχετ.: Η με αρ. 6/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ”.

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών (πυρασφάλεια) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (2 μήνες).

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (2 μήνες).

Λήψη απόφασης για την επιστροφή ή μη πρόσθετης εγγυητικής στον ανάδοχο για το έργο “Διάφορες κατασκευές και αναπλάσεις στην περιοχή του Μ. Καβουρίου”.

Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, ως Πρόεδρο του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων έτους 2013 και του αναπληρωτή του, καθώς και τον ορισμό ενός υπαλλήλου του Δήμου ως Γραμματέα του ως άνω Συμβουλίου.

Επανασυγκρότηση επιτροπής για την καταλληλότητα και την αναγκαιότητα απόκτησης χώρου για την ανέγερση του 3ου Γυμνασίου – Λυκείου Βούλας.