Με απόφαση του Δημάρχου Αλίμου, κ. Ανδρ. Κονδύλου ορίσθηκαν οι πέντε Αντιδήμαρχοι Αλίμου, ως εξής:

Ι. Ορίζουμε τη Δημοτική Σύμβουλο του επιτυχόντος Συνδυασμού κα. Αναστασία Σιμητροπούλου, Αντιδήμαρχο του Δήμου Αλίμου, με διάρκεια θητείας από τη δημοσίευση της παρούσης μέχρι 28/2/2017, προς την οποία μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες που αφορούν κύρια τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τη διαφάνεια και τα νομικά θέματα.

Ειδικότερα:

1. Την εποπτεία και παρακολούθηση των εν γένει αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και ιδίως του Τμήματος Προσωπικού.

2. Την εποπτεία και παρακολούθηση των εν γένει αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των δύο τμημάτων αυτής.

3. Την εποπτεία και παρακολούθηση των εν γένει αρμοδιοτήτων του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.

4. Τη μέριμνα για τη Σύνταξη, την Υποβολή προς τις αρμόδιες Αρχές και την Εφαρμογή του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αλίμου για την πενταετία 2014-2019, καθώς και για την κατάρτιση και υποβολή των ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου.

5. Την αναπλήρωση του κ. Δημάρχου ως Προέδρου στην Οικονομική Επιτροπή, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας αυτού.

6. Την αναπλήρωση του κ. Δημάρχου ως Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας αυτού.

7. Τα θέματα Διαφάνειας των διαδικασιών του Δήμου, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης του πολίτη και εφαρμογής του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

8. Την αναβάθμιση και αντικατάσταση των μηχανογραφικών εφαρμογών, την υιοθέτηση νέων ψηφιακών και ηλεκτρονικών εφαρμογών στην οργάνωση και λειτουργία του Δήμου και ιδίως τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου για την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων.

9. Τη μέριμνα για την ανάθεση σε εντεταλμένους δημοτικούς υπαλλήλους μέρους των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας δυνάμει του Ν. 4172/2013, για το βασικό έλεγχο της λειτουργίας της πόλης και την εποπτεία των υπαλλήλων αυτών.

10. Την παρακολούθηση της εφαρμογής του Ο.Ε.Υ. του Δήμου και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και της κατάρτισης νέου Ο.Ε.Υ., όπου μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνεται αναλυτική περιγραφή των καθηκόντων κάθε θέσης («job description»).

11. Την υπογραφή Αποφάσεων κάθε είδους υπηρεσιακών μεταβολών του τακτικού προσωπικού και προσωπικού αορίστου χρόνου, εκτός από τις αποφάσεις διορισμού, απόλυσης, ανάθεσης αρμοδιοτήτων/υπογραφών και πειθαρχικού ελέγχου, που είναι εκ του νόμου αμεταβίβαστη. Ρητά όμως ανατίθεται στην Αντιδήμαρχο η παρακολούθηση της πορείας των πειθαρχικών υποθέσεων του προσωπικού.

12. Την υπογραφή αποφάσεων κάθε είδους υπηρεσιακών μεταβολών του έκτακτου προσωπικού (ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης κ.λπ.), αποφάσεων πρόσληψης και λύσης των σχέσεων εργασίας, υπερωριών, καταβολής επιδόματος αδείας και αποζημίωσης αδείας, εκτός της άσκησης πειθαρχικού ελέγχου κατά τα ανωτέρω.

13. Την υπογραφή Αδειών Γάμου, Αδειών Ταφής και την τέλεση των Πολιτικών Γάμων.

14. Την υπογραφή των αποφάσεων που αφορούν μεταβολές του Δημοτολογίου (εγγραφές, διαγραφές, μεταδημοτεύσεις, διορθώσεις, συμπληρώσεις, προσθήκες κ.α.) και τις τακτές αναθεωρήσεις στα Μητρώα Αρρένων και στους Στρατολογικούς πίνακες.

15. Την αναπλήρωση του Δημάρχου, ως αναπληρωτής Ληξίαρχος.

16. Την υπογραφή των Δηλώσεων για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας (Πολιτογράφηση).

17. Την κατάρτιση νέου Κανονισμού για τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, με ρητές προβλέψεις και για τα περίπτερα, τις εμποροπανηγύρεις και τις νέες αρμοδιότητες εμπορίου από τον «Καλλικράτη» (ν. 3852/2010).
18. Τη μέριμνα για τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών της πόλης.

19. Τη μέριμνα για τη φύλαξη και την καθαριότητα του Δημοτικού Καταστήματος, την κίνηση των κλητήρων και την λειτουργία του Τηλεφωνικού Κέντρου.

20. Τη μέριμνα για την απογευματινή λειτουργία των Κ.Ε.Π. και τον έλεγχο της ομαλής και ταχείας διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών.

21. Τη δημιουργία και λειτουργία γραφείου «Διοικητικής βοήθειας στο σπίτι» για άτομα που λόγω προβλημάτων υγείας ή ηλικίας αδυνατούν να μεταβούν στο ΚΕΠ ή το Δημαρχείο και να εξυπηρετηθούν.

22. Τη δημιουργία και λειτουργία ειδικής Γραμμής Παραπόνων και Υποδείξεων, ώστε ο πολίτης να: α) ενημερώνεται για όποιο δημοτικό ζήτημα τον απασχολεί, τις δράσεις και τις εκδηλώσεις στο Δήμο, β) υποδεικνύει τα τυχόν προβλήματα που εντοπίζει, με άμεση ανταπόκριση από το Δήμο για την πορεία του αιτήματός του και γ) καταθέτει τις υποδείξεις και τις προτάσεις του.

23. Τη μέριμνα για τη δημιουργία και λειτουργία δημοτικού θερινού κινηματογράφου Αλίμου.

24. Τη συνεργασία και συντονισμό των Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων με αρμοδιότητα που υπάγεται στα ανωτέρω αντικείμενα.

25. Την αναπλήρωση των λοιπών Αντιδημάρχων στις αρμοδιότητές τους, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας αυτών.

ΙΙ. Στην Αντιδήμαρχο Αναστασία Σιμητροπούλου θα καταβάλλεται η αντιμισθία που προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 3 του Ν. 4051/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄40/29.2.2012).

Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας της θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Δημάκη Δημήτριο και σε περίπτωση κωλύματος αυτού κατά σειρά από τους Αντιδήμαρχους κκ. Χριστίνα Βράνη, Ευδοξία Δουδωνή, Αρτέμιο Καραμολέγκο, σε περίπτωση δε αδυναμίας ή κωλύματος αυτών, οι αρμοδιότητες ασκούνται από τον Δήμαρχο.

Η παρούσα Απόφαση να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, να δημοσιευθεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλίμου, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

Ι. Ορίζουμε το Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχόντος Συνδυασμού κ. Δημήτριο Δημάκη, Αντιδήμαρχο του Δήμου Αλίμου, με διάρκεια θητείας από τη δημοσίευση της παρούσης μέχρι 28/2/2017, προς τον οποίον μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες που αφορούν κύρια τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και τα θέματα αλληλεγγύης.

Ειδικότερα:

1. Την εποπτεία και παρακολούθηση των εν γένει αρμοδιοτήτων και της λειτουργίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης.

2. Την παρακολούθηση και την εποπτεία των δραστηριοτήτων του Κέντρου Πρόληψης (ΚΕΠΡΑΓΕΑ) και το συντονισμό του με τη λειτουργία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης.

3. Την προαγωγή του εθελοντισμού στην πόλη μας.

4. Το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας των υφιστάμενων κοινωνικών δομών του Δήμου (Τράπεζα Αίματος, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Κέντρα

Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων, Δημοτικά Ιατρεία, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Συσσίτιο κ.λπ.).

5. Τη δημιουργία και λειτουργία νέων κοινωνικών δομών στο Δήμο (όπως ιδίως Γραφείο Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας), με στόχο τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων (άνεργοι, ΑμεΑ, μονογονεϊκές οικογένειες κ.λπ.).

6. Την εφαρμογή μέτρων και το συντονισμό ενεργειών για την φροντίδα και προστασία των αδέσποτων ζώων, καθώς και για τη δημιουργία ειδικού πάρκου για δεσποζόμενα ζώα.

7. Την εποπτεία και μέριμνα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων προστασίας δημόσιας υγείας και υγιεινής (μυοκτονίες, απολυμάνσεις, ψεκασμοί κ.λπ.).

8. Την παρακολούθηση του έργου του Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού Ασφαλείας στο Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα.

9. Το συντονισμό των ενεργειών για την καλύτερη παροχή ιατρικών υπηρεσιών προς τους πολίτες (Ελεγκτής Ιατρός, Ιατροί ΠΕΔΥ, Ιατροί στα ΚΑΠΗ κ.λπ.).

10. Την εφαρμογή του Κανονισμού παραχώρησης αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης και την σύνταξη των σχετικών εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

11. Την ευθύνη για τη λειτουργία (αναβάθμιση, χρήση, εκδηλώσεις κ.λπ.) του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής από τα σχολεία, τη νεολαία και εν γένει τον πληθυσμό του Δήμου.

12. Την αναπλήρωση του Δημάρχου ως Προέδρου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας αυτού.

13. Τη συνεργασία και συντονισμό των Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων με αρμοδιότητα που υπάγεται στα ανωτέρω αντικείμενα.

14. Την αναπλήρωση των λοιπών Αντιδημάρχων στις αρμοδιότητές τους, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας αυτών.

ΙΙ. Στον Αντιδήμαρχο Δημήτριο Δημάκη θα καταβάλλεται η αντιμισθία που προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 3 του Ν. 4051/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄40/29.2.2012).

Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας του θα αναπληρώνεται από την Αντιδήμαρχο κα. Αναστασία Σιμητροπούλου και σε περίπτωση κωλύματος αυτής κατά σειρά από τους Αντιδήμαρχους κκ. Ευδοξία Δουδωνή, Χριστίνα Βράνη, Αρτέμιο Καραμολέγκο, σε περίπτωση δε αδυναμίας ή κωλύματος αυτών, οι αρμοδιότητες ασκούνται από τον Δήμαρχο.

Η παρούσα Απόφαση να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, να δημοσιευθεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλίμου, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

Ι. Ορίζουμε τη Δημοτική Σύμβουλο του επιτυχόντος Συνδυασμού κα. Χριστίνα Βράνη, Αντιδήμαρχο του Δήμου Αλίμου, με διάρκεια θητείας από τη δημοσίευση της παρούσης μέχρι 28/2/2017, προς την οποία μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες που αφορούν κύρια τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και τα θέματα ανάπτυξης.

Ειδικότερα:

1. Την εποπτεία και παρακολούθηση των εν γένει αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

2. Την παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του Προϋπολογισμού (με τις αναγκαίες αναμορ-φώσεις), της πορείας εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης που υποβάλλεται στο Παρατηρητήριο, της πορείας εισπράξεων – πληρωμών και ελέγχου των χρηματικών υπολοίπων.

3. Την παρακολούθηση υλοποίησης και αποπληρωμής των Δανειακών συμβάσεων του Δήμου με τα Πιστωτικά Ταμεία και τις Τράπεζες.

4. Την εποπτεία και παρακολούθηση των διαδικασιών προσδιορισμού των τακτικών εσόδων του Δήμου από διάφορες αιτίες (φόροι, τέλη, δικαιώματα), την είσπραξη και τη διασφάλιση αυτών, καθως και τη διερεύνηση εκτάκτων και λοιπών χρηματοδοτήσεων από διάφορους φορείς του Δημοσίου.

5. Την υπογραφή των βεβαιωτικών χρηματικών καταλόγων από διάφορες αιτίες.

6. Την επιμέλεια και έλεγχο κατάληψης κοινοχρήστων χώρων και την υπογραφή των Αδειών κατάληψης – χρήσης κοινοχρήστων χώρων για διάφορες αιτίες.

7. Τον προσδιορισμό και εξακρίβωση επιχειρήσεων για την επιβολή του τέλους εκδιδόμενων λογαριασμών και παρεπιδημούντων.

8. Την εντολή έκδοσης και υπογραφής των χρηματικών ενταλμάτων μισθοδοσίας και κάθε είδους χρηματικών ή άλλων παροχών των αιρετών, του τακτικού, έκτακτου, μερικής απασχόλησης, με σύμβαση μίσθωσης έργου προσωπικού και των Επιστημονικών και Ειδικών Συμβούλων και Συνεργατών.

9. Την εντολή έκδοσης και υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων που αφορούν υποχρεω-τικές δαπάνες (ΔΕΗ, μισθώματα, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ κ.λ.π.), κάθε είδους προμήθειες, εργασίες και επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα και Φορείς του Δήμου, καθώς επίσης την εντολή έκδοσης και υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων έργων.

10. Την έκδοση εντολών προμηθειών, εργασιών και μεταφορών όλων των Διευθύνσεων του Δήμου, καθώς και την υπογραφή των απαιτουμένων δικαιολογητικών (έγκριση πρακτικών αξιολόγησης ΕΚΠΟΤΑ, ιδιωτικά συμφωνητικά κ.λπ.) που αφορούν τις παραπάνω προμήθειες, εργασίες και μεταφορές.

10. Την υπογραφή αποφάσεων για ανάθεση των επισκευών και των προμηθειών ανταλλακτι-κών επισκευών του συνεργείου δημοτικών οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και την υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών προμήθειας ή εργασίας σχετικά με τις επισκευές των δημοτικών οχημάτων.

11. Την επιμέλεια έγκαιρης σύνταξης και υποβολής του ετήσιου Ισολογισμού και Απολογισμού του Δήμου.

12. Τη θεώρηση του Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων και βιβλίου (μπλοκ) Διπλότυπων Αποδείξων Είσπραξης που τηρούνται από τις Σχολικές Επιτροπές (Κ.Υ.Α. 64447/21.2.1991).

13. Την ευθύνη για τη διασφάλιση της τακτικής και έγκαιρης καταχώρισης στη βάση των οικονομικών στοιχείων του Δήμου, των νομικών του προσώπων δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεών του στη βάση δεδομένων.

14. Τη συνεργασία και συντονισμό των Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων με αρμοδιότητα που υπάγεται στα ανωτέρω αντικείμενα.

15. Την αναπλήρωση των λοιπών Αντιδημάρχων στις αρμοδιότητές τους, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας αυτών.

ΙΙ. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας της θα αναπληρώνεται από την Αντιδήμαρχο κα. Αναστασία Σιμητροπούλου και σε περίπτωση κωλύματος αυτής κατά σειρά από τους Αντιδήμαρχους κκ. Δημήτριο Δημάκη, Ευδοξία Δουδωνή, Αρτέμιο Καραμολέγκο, σε περίπτωση δε αδυναμίας ή κωλύματος αυτών, οι αρμοδιότητες ασκούνται από τον Δήμαρχο.

Η παρούσα Απόφαση να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, να δημοσιευθεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλίμου, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος

Ι. Ορίζουμε το Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχόντος Συνδυασμού κ. Αρτέμιο Καραμολέγκο, Αντιδήμαρχο του Δήμου Αλίμου, με διάρκεια θητείας από τη δημοσίευση της παρούσας μέχρι 28/2/2017, προς τον οποίο μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες που αφορούν κύρια τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και τα θέματα Καθαριότητας και Οικολογίας.

Ειδικότερα:

1. Την εποπτεία και παρακολούθηση των εν γένει αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, καθώς και των θεμάτων Καθαριότητας και Οικολογίας.

2. Την ευθύνη για την καθαριότητα της πόλης και την εποπτεία των εν γένει αρμοδιοτήτων του Τμήματος Καθαριότητας και των Γραφείων αυτού.

3. Την εποπτεία των εν γένει αρμοδιοτήτων του Τμήματος Πρασίνου και των Γραφείων αυτού, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Πρασίνου.

4. Την αποτελεσματική οργάνωση και συστηματική εποπτεία του ανθρώπινου δυναμικού.

5. Την έγκαιρη περισυλλογή των ογκωδών αντικειμένων.

6. Την έγκαιρη περισυλλογή των αποκλάδων και των φυτικών αποβλήτων.

7. Την έγκαιρη και αποτελεσματική περισυλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών.

8. Τον πλήρη και συστηματικό οδοκαθαρισμό της πόλης, καθώς και τον καθαρισμό κοινόχρηστων και δημοτικών χώρων (πλατείες, χώροι άθλησης, άλση κ.λπ.).

9. Την έγκαιρη αποψίλωση των χώρων πρασίνου, πάρκων, οικοπέδων, νησίδων κ.λπ. χώρων.

10. Το περιοδικό πλύσιμο και την απολύμανση των κάδων απορριμμάτων και των κάδων ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς και την επισκευή / αντικατάσταση των κάδων αυτών.

11. Την υιοθέτηση νέων, σύχρονων τεχνολογιών διαχείρισης απορριμμάτων, όπως ιδίως: α) η κομποστοποίηση, β) οι υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης, γ) οι ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης ‘κώδωνες’, δ) η ανακύκλωση μαγειρικών ελαίων και ορυκτέλαιων και ε) η πλήρης ανάπτυξη συστημάτων ανακύκλωσης μπαταριών, λαμπτήρων και ηλεκτρονικών συσκευών με την τοποθέτηση ειδικών κάδων στα σχολεία και σε κεντρικά σημεία της πόλης.

12. Την ευθύνη σύνταξης προτάσεων – εισηγήσεων για την αποτελεσματική διαχείριση κάθε είδους απορριμμάτων και αποβλήτων.

13. Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων με έντυπα και αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Δήμου για θέματα καθαριότητας, περιβάλλοντος και οικολογίας.

14. Την ευθύνη για την καλή λειτουργία του δημοτικού φωτισμού καθώς και του εορταστικού φωτισμού και στολισμού της πόλης.

15. Την επίβλεψη και τον προγραμματισμό εργασιών του Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Τμήματος Μελετών – Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

16. Την επίβλεψη και τον προγραμματισμό εργασιών του Γραφείου Μικροέργων του Τμήματος Κατασκευών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

17. Την εποπτεία για το σχεδιασμό και τις δράσεις της Πολιτικής Προστασίας και της εν γένει λειτουργίας της πόλης.

18. Την ευθύνη και την εποπτεία της διαδικασίας για την περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων.

19. Τη μέριμνα για το βασικό έλεγχο της λειτουργίας της πόλης με εντεταλμένους δημοτικούς υπαλλήλους (με αρμοδιότητες της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας δυνάμει του Ν. 4172/2013).

20. Τη μέριμνα για τη διάθεση στους πολίτες του Αλίμου «Προϊόντων χωρίς μεσάζοντες» σε συνεργασία με εθελοντές και φορείς.

21. Τη συνεργασία και συντονισμό των Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων με αρμοδιότητα που υπάγεται στα ανωτέρω αντικείμενα.

22. Την αναπλήρωση των λοιπών Αντιδημάρχων στις αρμοδιότητές τους, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας αυτών.

ΙΙ. Στον Αντιδήμαρχο Αρτέμιο Καραμολέγκο θα καταβάλλεται η αντιμισθία που προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 3 του Ν. 4051/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄40/29.2.2012).

Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας του θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Δημάκη Δημήτριο και σε περίπτωση κωλύματος αυτού κατά σειρά από τους Αντιδήμαρχους κκ. Ευδοξία Δουδωνή, Χριστίνα Βράνη, Αναστασία Σιμητροπούλου, σε περίπτωση δε αδυναμίας ή κωλύματος αυτών, οι αρμοδιότητες ασκούνται από τον Δήμαρχο.

Η παρούσα Απόφαση να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, να δημοσιευθεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλίμου, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος


Ι. Ορίζουμε τη Δημοτική Σύμβουλο του επιτυχόντος Συνδυασμού κα. Ευδοξία Δουδωνή, Αντιδήμαρχο του Δήμου Αλίμου, με διάρκεια θητείας από τη δημοσίευση της παρούσης μέχρι 28/2/2017, προς την οποία μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες που αφορούν κύρια τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ειδικότερα:

1. Την εποπτεία και επίβλεψη λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, των Τμημάτων αυτής (α. Μελετών Έργων και Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών, β. Κατασκευών και Κυκλο-φοριακής Οργάνωσης και γ. Σχεδίου Πόλης και Έργων Υποδομής) και των Γραφείων της.

2. Την εποπτεία και παρακολούθηση υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου.

3. Την εποπτεία και παρακολούθηση του Πολεοδομικού Σχεδιασμού της πόλης (εφαρμογή και τροποποίηση Πολεοδομικού Σχεδίου, εφαρμογή Κτηματολογίου, ένταξη περιοχών στο Σχέδιο
Πόλης, μελέτες Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού, νέα νομοθετήματα Πολεοδομικού και Οικοδομικού περιεχομένου, Χρήσεις Γης κ.λπ.).

4. Την εποπτεία και παρακολούθηση των εκκρεμών απαλλοτριώσεων, προσκυρώσεων και λοιπών πολεοδομικών παρεμβάσεων και εκκρεμοτήτων.

5. Την ευθύνη σύνταξης προτάσεων και μελετών έργων που χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια Αττικής και άλλους φορείς, καθώς και την πορεία ωρίμανσης και χρηματοδότησής τους από τους φορείς αυτούς.

6. Το συντονισμό υλοποίησης μελετών λοιπών έργων και τη σύνταξη εισηγήσεων σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

7. Την έκδοση εντολών προμηθειών και εργασιών του Τμήματος Κατασκευών και Κυκλοφοριακής Οργάνωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

8. Τη μέριμνα για τη δημιουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας στον Άλιμο.

9. Τη μέριμνα για την ανάπλαση των ρεμάτων της πόλης, καθώς και για την εκπόνηση και υλοποίηση έργων (επισκευές – κατασκευές τοιχείων κ.λπ.) για την πρόληψη πλημμυρών και την ομαλή λειτουργία των ρεμάτων.

10. Την παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης και της καλής εκτέλεσης των τεχνικών έργων στην πόλη.

11. Τη συνεργασία με τη Δ.Ε.Η. και τους αρμόδιους φορείς για τη σταδιακή υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος, αρχικά των υποσταθμών και εν συνεχεία των καλωδιώσεων και των στύλων.

12. Τη συνεργασία με την Ε.ΥΔ.Α.Π. για την υπογειοποίηση του αντλιοστασίου ακαθάρτων αυτής επί της οδού Έλλης.

13. Τη διαμόρφωση και αναβάθμιση των εισόδων στην πόλη του Αλίμου (λεωφ. Δωδεκανήσου, λεωφ. Αμφιθέας, λεωφ. Καλαμακίου, λεωφ. Ποσειδώνος και Έλλης).

14. Τη μέριμνα για την ολοκλήρωη της μελέτης και την υλοποίηση της κατασκευής του αγωγού ομβρίων της οδού Κανάρη.

15. Τη μέριμνα για την επικαιροποίηση της μελέτης, εξεύρεση χρηματοδότησης και υλοποίησης της αποκατάστασης του διαβρωμένου παραλιακού κρηπιδώματος στο Α’ Αλίπεδο, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.

16. Τη συνεργασία και συντονισμό των Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων με αρμοδιότητα που υπάγεται στα ανωτέρω αντικείμενα.

17. Την αναπλήρωση των λοιπών Αντιδημάρχων στις αρμοδιότητές τους, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας αυτών.

ΙΙ. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας της θα αναπληρώνεται από την Αντιδήμαρχο κα. Αναστασία Σιμητροπούλου και σε περίπτωση κωλύματος αυτής κατά σειρά από τους Αντιδήμαρχους κκ. Χριστίνα Βράνη, Δημάκη Δημήτριο, Αρτέμιο Καραμολέγκο, σε περίπτωση δε αδυναμίας ή κωλύματος αυτών, οι αρμοδιότητες ασκούνται από τον Δήμαρχο.

Η παρούσα Απόφαση να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, να δημοσιευθεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλίμου, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

με πληροφοριες απο geitoniamou.gr

 

kondylis orkomosia

Την Κυριακή (31/8) στο κατάμεστο από κόσμο Κινηματοθέατρο "Κάρολος Κουν" του Αλίμου, παρόντος του Μητροπολίτη Νέας Σμύρνης  κ.κ. Συμεών, ο νέος δήμαρχος και το δημοτικό συμβούλιο έδωσαν τον καθιερωμένο όρκο πίστης στο Σύνταγμα και στους Νόμους του Κράτους. Το ίδιο έπραξαν και οι  δημοτικοί σύμβουλοι που επέλεξαν να ορκιστούν με πολιτικό όρκο. 

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο νέος Δήμαρχος Αλίμου, κ. ΑνδρέαςΚονδύλης, αφού ευχαρίστησε όλους τους παριστάμενους για την παρουσία τους περιέγραψε το πλαίσιο που θα κινηθεί ως δημοτική αρχή και τις προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη διαδρομή. 

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά:

Για να υπάρξει επιτυχία χρειάζεται εργατικότητα. Άλλωστε σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού τόνισε, δουλέψαμε ακατάπαυστα και είμαστε πανέτοιμοι. 

Πρέπει να δουλέψουμε στοχευμένα και οργανωμένα. Βάζουμε ως προτεραιότητές μας την καθαριότητα, τις δημοτικές συγκοινωνίες, τα σχολεία, τις παιδικές χαρές, τις αθλητικές υποδομές και γενικώς τους δημόσιους χώρους. Είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε τις πρώτες αποφάσεις για όλα αυτά. 

Χρειάζεται να δουλέψουμε με αποφασιστικότητα. Η στάση μας στο θέμα της Μαρίνας του Αλίμου και του ΤΑΙΠΕΔ δίνει το στίγμα μας. Είναι απαραίτητο να αντιληφθούν όλοι, κράτος, επιχειρηματίες, δημοτικοί υπάλληλοι ότι υπάρχει δημοτική αρχή με συγκρότηση, όραμα και σχέδιο για την πόλη, το οποίο είμαστε αποφασισμένοι να υλοποιήσουμε. 

Χρειάζεται να δουλέψουμε με συλλογικότητα και σύμπνοια και βεβαίως χρειαζόμαστε και τη συμμετοχή των πολιτών. 

Είναι απαραίτητο να λειτουργήσουμε με διαφορετική νοοτροπία και αντίληψη για το πως πρέπει να λειτουργούμε ως αιρετοί και ως πολίτες. Ως αιρετοί οφείλουμε να λογοδοτούμε καθημερινά στους συμπολίτες μας και να δίνουμε το καλό παράδειγμα. 

Τέλος, είναι απαραίτητο, ως παρατάξεις μέσα στο δημοτικό συμβούλιο να έχουμε γόνιμη αντιπαράθεση και σεβασμό μεταξύ μας, γιατί έχουμε κοινό στόχο. Το καλό της πόλης μας και των συνδημοτών μας. 

Κλείνοντας το χαρετισμό του ο νέος Δήμαρχος Αλίμου προσέφερε από μία ελιά στους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων με τις ευχές για καλή δύναμη και καλό αγώνα. 

 

kondilis

Συνάντηση και συνεργασία πραγματοποίησε η νέα Δημοτική Αρχή του Αλίμου με τους εκπροσώπους του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων για τα θέματα των σχολείων. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο νέος Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης και η αρμόδια Δημοτική Σύμβουλος εντεταλμένη για θέματα Ο.Σ.Κ. Γκόνη Κωνσταντίνα – Θεοδώρα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Σ.Κ. κ. Ηρακλής Δρούλιας, ο Αντιπρόεδρος κ. Ανδρέας Αθανασόπουλος, μέλη του Δ.Σ. και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Συζητήθηκαν μεταξύ άλλων η προσθήκη αιθουσών στο 2ο Γυμνάσιο Αλίμου, η προσθήκη αιθουσών στο 2ο & 7ο Δημοτικό Σχολείο και γενικότερα ο προγραμματισμός του Ο.Σ.Κ. για τα σχολεία του Δήμου Αλίμου (ανάγκες για επισκευές, για ανέγερση νέων εκπαιδευτηρίων κ.λπ.).

Η συνεργασία με τον ΟΣΚ (που πρόσφατα έχει μετονομαστεί σε Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.) θα επαναληφθεί το Σεπτέμβριο, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

marina alimou

«Ναι» στην ιδιωτικοποίηση της μεγαλύτερης μαρίνας της Ελλάδας, χωρητικότητας 2.000 σκαφών, αλλά υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, λέει ο δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης.

Μεταξύ των ενστάσεών του, που αναφέρονται στο εξώδικο με παραλήπτη το ΤΑΙΠΕΔ, και οι οποίες αποσκοπούν, όπως υποστηρίζει στη διαφύλαξη της ποιότητας ζωής και την προστασία των συμφερόντων του δήμου, περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι όροι δόμησης και αντισταθμιστικά οφέλη.

Στην αντίθετη περίπτωση ο Ανδρέας Κονδύλης, μιλώντας στο «kathimerini.gr», προειδοποιεί, για μια βίαιη και βιαστική απόπειρα, που θα ζημιώσει τη λειτουργία της πόλης.

«Η διαφωνία μας με το ΤΑΙΠΕΔ αφορά τρία σημεία. Τους όρους δόμησης που επιτρέπουν την κατασκευή κτιρίων που ξεπερνούν τα 7,5 μέτρα, τα αντισταθμιστικά οφέλη έναντι των υπηρεσιών που θα προσφέρουμε, όπως η αποκομιδή των απορριμμάτων από τη μαρίνα και τα σκάφη και τέλος την κατεδάφιση του κολυμβητηρίου», δηλώνει ο Ανδρέας Κονδύλης.

Εχοντας για πρότυπο τη μαρίνα του Φλοίσβου ο δήμαρχος Αλίμου εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση του συντελεστή κάλυψης από το ισχύον 10-15% σε ποσοστό 40%, καθώς και για την αύξηση της μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης από 9.000 τ.μ. περίπου που ισχύει με το υφιστάμενο καθεστώς σε 18.500 τ.μ.

Συγκεκριμένα, η δημοτική αρχή αντιδρά στην ανέγερση κτιρίου ύψους έντεκα μέτρων στο οποίο, όπως υποστηρίζει, θα γίνονται η συντήρηση και οι επισκευές σκαφών, αλλά και στη δημιουργία ξενοδοχείου, καθώς εκτιμά ότι η συγκεκριμένη ανάγκη εξυπηρετείται από τα καταλύματα της παραλιακής ζώνης.

«Με 18.500 τετραγωνικά μέτρα εμπορικής χρήσης, καταστήματα, καφετέριες, αλλάζει όλη η λειτουργία της περιοχής. Εμείς έχουμε την αγορά του δήμου ακριβώς έναν δρόμο πάνω από την Ποσειδώνος, άρα υπάρχει τεράστιος κίνδυνος να μαραζώσει η αγορά μας και να μεταφερθεί όλη η οικονομική δραστηριότητα στη μαρίνα», εξηγεί ο δήμαρχος Αλίμου.

Σε αυτό ο Ανδρέας Κονδύλης προσθέτει τον κίνδυνο απώλειας εσόδων ύψους περίπου 60.000 -70.000 ευρώ ετησίως από την κατεδάφιση και του αναψυκτηρίου που ενοικιάζεται προς το παρόν σε ιδιώτη.

Η δημοτική αρχή επισημαίνει ότι η επιβάρυνση που θα προκληθεί από τη λειτουργία της μαρίνας θα μπορούσε να αντισταθμιστεί με τους εξής τρόπους. Αρχικά, με ένα ποσοστό 5% υπέρ του δήμου στα τέλη ελλιμενισμού, με κάποια χρέωση για την αποκομιδή απορριμάτων από υπηρεσίες του δήμου, με την πρόβλεψη ποσόστωσης για τους ανέργους της περιοχής στις θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν και τέλος, με την τοποθέτηση περιπτέρου τουριστικής προβολής της περιοχής.

«Θα θέλαμε να έχουμε έναν χώρο, ένα περίπτερο, που να προβάλει και τις αρχαιότητες που έχουμε στους τουρίστες καθώς και τις πολιτιστικές και αθλητικές μας δραστηριότητες, και τις τοπικές αγορές. Δηλαδή μπορεί να έχουμε δραστηριότητες που να μην είναι ανταγωνιστικές με αυτές της μαρίνας αλλά συμπληρωματικές», λέει ο Ανδρέας Κονδύλης προσθέτοντας ότι το ακριβές ποσό του αντισταθμιστικού οφέλους, θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με το ΤΑΙΠΕΔ.

«Δίπλα μας στο Φάληρο είναι 100.000 τον χρόνο ενώ εμάς είναι μεγαλύτερη η μαρίνα με περισσότερες θέσεις. Θα πρέπει αυτό να το διαπραγματευτούμε και να το συμφωνήσουμε και με το ΤΑΙΠΕΔ για το τι ποσό θα μπορούσε να είναι. Τουλάχιστον 100.000 ευρώ ετησίως. Κατά την εκτίμησή μου ένα ποσό που θα ήταν δίκαιο είναι 250.000 – 300.000».

Μέχρι στιγμής, το ΤΑΙΠΕΔ δεν έχει ανταποκριθεί στα συγκεκριμένα αιτήματα, γεγονός που ώθησε τον δήμο Αλίμου στο εξώδικο. Χαρακτηριστική η διένεξη για το κολυμβητήριο που ενώ για τον δήμο αποτελεί μια σημαντική αθλητική εγκατάσταση, για το ΤΑΙΠΕΔ, «τεμαχίζει» τη χερσαία ζώνη στη μέση, με συνέπεια να καθίσταται ιδιαίτερα προβληματική η κυκλοφορία.

Πάντως, ο Ανδρέας Κονδύλης απειλεί με ανοιχτή και συνεχή κόντρα στην περίπτωση που δεν υπάρξει συμβιβασμός.

«Επισημαίνω στο εξώδικο τον κίνδυνο να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στην ποιότητα της ζωής και τα συμφέροντα της πόλης και των κατοίκων του Αλίμου και της ευρύτερης περιοχής. Εμείς σαν καινούργια δημοτική αρχή και διαπιστώνοντας ότι οι όροι που έχει θέσει ο δήμος μας, δεν έχουν μέχρι σήμερα γίνει σεβαστοί, θα προχωρήσουμε πρώτον σε άσκηση όλων των ένδικων μέσων και σε κάθε δικαστική και νόμιμη δραστηριότητα που έχουμε, ώστε να καθυστερήσουμε και εν τέλει να ματαιώσουμε στην πράξη την επένδυση αυτή», λέει ο δήμαρχος Αλίμου.

Δεν αποκλείει μάλιστα το ενδεχόμενο τον Σεπτέμβριο να υπάρξει κανονιστική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που θα ορίζει ότι η παραλιακή ζώνη είναι κορεσμένη από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ώστε να αποτραπεί η χορήγηση νέων αδειών για τη λειτουργία καφέ και εστιατορίων.

Ο δήμος ξεκαθαρίζει ωστόσο ότι εν γένει δεν αντιτίθεται στη σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

«Όταν ο ιδιώτης μπορεί να βάλει κάποια ρευστότητα που λείπει από το κράτος και να υλοποιηθεί ένα πρότζεκτ από το οποίο θα ωφεληθούν τόσο το κράτος όσο και ο ιδιώτης, δεν έχουμε αντίρρηση. Όμως οποιαδήποτε συνεργασία πρέπει να γίνεται με όρους διαφάνειας και δεύτερον με όρους ανταποδοτικότητας και βιωσιμότητας για την τοπική κοινωνία. Πρέπει να διασφαλιστεί και η ποιότητα ζωής», καταλήγει ο Ανδρέας Κονδύλης.

kathimerini

kondilis

Την Κυριακή 31 Αυγούστου στις 7.00 μ.μ θα τελεστεί η ορκωμοσία του νέου Δημάρχου, Ανδρέα Κονδύλη, και των εκλεγέντων στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Αλίμου.

Η τελετή θα είναι ανοιχτή για όλους όσους επιθυμούν να την παρακολουθήσουν και θα πραγματοποιηθεί στο πολιτιστικό κέντρο "Κάρολος Κουν" Υψηλάντου και Θησείου, Άλιμος.

alimos pnigmeni gynaika

Λίγες ώρες μετά την εξαφάνιση της το πτώμα της Αργυρώς Κανάκη, 65 χρόνων, εντοπίστηκε από λουόμενους στην πλαζ του Αλίμου «Στολίδι».

Η 65χρονη που έπασχε από άνοια, είχε φύγει από το σπίτι της χωρίς να γίνει αντιληπτή από την κόρη της το πρωί της Δευτέρας 28 Ιουλίου.

Για την εξαφάνιση της είχε σημάνει "Silver Alert".

anikolouli

amos beach club

Eξωφρενικό! Ενάμιση μήνα πριν η απερχόμενη Δημοτική Αρχή παραδώσει τη Διοίκηση του Δήμου Αλίμου, πήρε την απόφαση να ανανεώσει για πέντε χρόνια τη σύμβαση μίσθωσης στο Ammos Beach Club!

Η σύμβαση έληγε το 2016, δηλαδή σε 2 χρόνια, αλλά με το έτσι θέλω αποφάσισαν να την παρατείνουν χωρίς να ενημερωθεί η νέα Δημοτική Αρχή.

Μάλιστα όλα έγιναν τόσο γρήγορα για να μην τους πάρει κανένας χαμπάρι και τους σταματήσει!

Η Αναπτυξιακή Εταιρία του Δήμου επρόκειτο να συνεδριάσει σήμερα το πρωί και να αποφασίσει για 4 συγκεκριμένα θέματα. Το θέμα της ανανέωσης της σύμβασης μίσθωσης του Ammos Beach Club δεν αναφερόταν πουθενά!

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΛΙΜΟΥ

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α.ΔΗ.Π.ΑΛ Α.Ε

Λ.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 72 & ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ 31 ΑΛΙΜΟΣ 174 55

ΤΗΛ: 210 – 9850311, 210 – 9850313 FAX: 210 – 9850827

Άλιμος : 10-7-2014

Αριθμ. Πρωτ. : 626

Προς τα μέλη του Δ.Σ της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε,

Α) Τακτικά μέλη :

1) Αθανάσιο Ορφανό,

2) Αντώνιο Κυριακόπουλο,

3) Νικόλαο Δροσόπουλο,

4) Γεώργιο Χατζημιχάλη,

5) Ευάγγελο Τσαμήτα

6) Νικόλαο Τσαμπαρλή

7) Σταύρο Παπαγιαννόπουλο

Β) Αναπληρωματικά μέλη :

1) Στυλιανή- Μαρία Βέργου

2) Παναγιώτη Αναγνωστάκη

3) Νικόλαο Παγουλάτο,

4) Ρούλα Βράνη,

5) Διονύσιο Κόκκια,

6) Αντώνιο Φουστέρη,

7) Νικόλαο Αρμάο

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Αθανάσιος Ορφανός, Δήμαρχος Αλίμου, καλεί τα μέλη του Δ.Σ της Α.ΔΗ.Π.ΑΛ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση στις 14-7-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 ΄π.μ στην έδρα της εταιρείας, επί της Λ.Καλαμακίου 72 & Ερεχθείου 31 στον Άλιμο, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε της γ΄χρήσεως από 1-1-2013 μέχρι 31-12-2013.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε για την περίοδο από 1-1-2013 μέχρι 31-12-2013

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύγκληση της τακτικής Γ.Σ των μετόχων της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε.

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την άσκηση αγωγών κατά των οφειλετών της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

Όπως ήταν φυσικό η παράνομη αυτή απόφαση εξόργισε το νέο Δήμαρχο Αλίμου Ανδρέα Κονδύλη ο οποίος ζήτησε με επιστολή να μην προχωρήσει η υλοποίηση της και ζητά μέχρι τις 29 Αυγούστου να του παραδοθεί Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής με όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου και την κατάσταση στην οποία αυτά βρίσκονται.

geitonaimou

Περισσότερα Άρθρα...