FOITITES

Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την υποβολή αιτήσεων για το φοιτητικό επίδομα των 1.000 ευρώ, με την σχετική προθεσμία να λήγει στις 31 Μαρτίου, αν και δεν αποκλείεται να δοθεί παράταση, όπως έγινε πέρυσι. Eνας χρηστικός οδηγό με όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι δικαιούχοι του φοιτητικού επιδόματος.

Το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, δηλαδή οι γονείς ή οι κηδεμόνες του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν2238/1994 (κύρωση του κώδικα φορολογίας) δικαιούται το φοιτητικό επίδομα. Κατ’ εξαίρεση δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:

α) είναι ορφανός από τους δυο γονείς ή

β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή

γ) είναι πάνω από 25 ετών ή 

δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.2238/1994 και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου νόμου.

Αν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι το επίδομα εισπράχθηκε από μη δικαιούχο, λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων, αυτό καταλογίζεται στο τριπλάσιο και επιδιώκεται η επιστροφή του στο Δημόσιο.

Σημειώνεται ότι το επίδομα χορηγείται στους προπτυχιακούς φοιτητές, Έλληνες υπηκόους, ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ δεν δικαιούνται του επιδόματος αυτού όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, ανεξαρτήτως του τρόπου εισαγωγής τους.

Επίσης, θα πρέπει να αποδεικνύεται η καλή πρόοδος των σπουδών με πιστοποιητικό του τμήματος, στο οποίο βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής είχε επιτυχία στις εξετάσεις τουλάχιστον στα μισά του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του, που προβλέπεται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δυο εξαμήνων. Για τους φοιτητές του πρώτου έτους απαιτείται μόνο πιστοποιητικό εγγραφής.

Πού απευθύνονται οι δικαιούχοι

Υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στις γραμματείες των σχολών τους, όχι δηλαδή στις εφορίες, όπως γινόταν στο παρελθόν. Οι γραμματείες υποβάλουν τις αιτήσεις τους στις αρμόδιες υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου.

Η διαδικασία που τηρήθηκε από τις υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου παρουσίασε μεγάλη καθυστέρηση στον έλεγχο των δικαιολογητικών, αφού οι Γραμματείες των τμημάτων περίμεναν να συγκεντρώσουν όλους τους φακέλους των φοιτητών ώστε να τους στείλουν στις υπηρεσίες ελέγχου με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν μαζικά φάκελοι προς έλεγχο.

Εισοδηματικά κριτήρια

Ακόμη το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται.

Ταυτόχρονα, οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος δεν θα πρέπει να είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιούμενων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα 200 τ.μ. με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των 3.000 κατοίκων.

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου.

2. α) Πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται από το τμήμα όπου φοιτά ο φοιτητής και εκδίδεται εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους.

β) Κατά το πρώτο έτος σπουδών αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής (πιστοποιητικό σπουδών), το οποίο χορηγείται από την οικεία Γραμματεία, κατόπιν αιτήσεως.

Η αίτηση που πρέπει να συμπληρωθεί
Η αίτηση που πρέπει να συμπληρωθεί


3. Νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο1 του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα 2013) ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους (Έντυπο Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα.

4. Νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο1 της τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) των γονέων ή και του φοιτητή (σε περίπτωση που έχει υποβάλλει). Αν ο δικαιούχος δεν υποβάλλει έντυπο Ε9, τότε απαιτείται υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ. ότι δεν υπάρχει ακίνητη περιουσία.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου.

6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή (Η βεβαίωση εκδίδεται από το Δήμο ή τη Δημοτική Αστυνομία.

7. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 του δικαιούχου του στεγαστικού επιδόματος με νομίμως θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του, στο οποίο θα δηλώνεται ότι ο αποδέκτης του επιδόματος δεν έχει εισπράξει το στεγαστικό για το ίδιο έτος άλλη φορά όπως και ότι ο φοιτητής δεν διαμένει σε μισθωμένο από το πανεπιστήμιο ακίνητο

8. Νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου κατοικίας που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή, στην οποία πόλη οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. άλλη. Το μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να είναι θεωρημένο από Δ.Ο.Υ.

9. Φωτοτυπία λογαριασμού Τραπέζης του δικαιούχου στην οποία να αναγράφεται το ΙΒΑΝ. Η είσπραξη του στεγαστικού επιδόματος γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Zougla
 

sxoleio

Μεγάλες παρεμβάσεις στον χώρο των υποδομών της Δημόσιας Εκπαίδευσης, υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Πρόκειται για 53 σημαντικά έργα, που άλλα έχουν ολοκληρωθεί και άλλα βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησής τους. Έργα που δημιουργούν νέες σχολικές μονάδες και αναβαθμίζουν υπάρχουσες, σε 34 Δήμους της Αττικής. Ανάμεσά τους τέσσερα ειδικά σχολεία και ένα διαπολιτισμικό.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων, ανέρχεται σε 131,8 εκατ. ευρώ και το ποσό των συμβάσεων έπειτα από τις δημοπρατήσεις σε 106 εκατ. ευρώ. Μέχρι το τέλος του 2013, είχαν ήδη απορροφηθεί 81,2 εκατ. ευρώ, ποσοστό 77% ενώ μέχρι το τέλος του προγράμματος αναμένεται να απορροφηθεί το 100% των δεσμευθέντων κονδυλίων του ΕΣΠΑ.

Η Περιφέρεια Αττικής δημοσιοποίησε τον αναλυτικό πίνακα για κάθε έργο, το αντικείμενό του, το προϋπολογισθέν ποσό, το ποσό της σύμβασης, το ποσοστό απορρόφησης για κάθε έργο, αλλά και τους Δήμους στους οποίους εκτελούνται τα έργα.

 

 

FOITITES amfith

Διορία μέχρι τον Ιούνιο δίνει το υπουργείο Παιδείας σε 180.000 «αιώνιους» φοιτητές, καθώς από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, όλα τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ πρέπει να τους διαγράψουν από τα μητρώα τους.

Πρόκειται για φοιτητές που έχουν εισαχθεί σε ΑΕΙ και ΤΕΙ πριν από το 2006, δεν πέρασαν τις εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα και τώρα πρέπει τώρα ή να πάρουν πτυχίο ή να εγκαταλείψουν την προσπάθεια.

Σύμφωνα με το «Έθνος», 180.000 άτομα θα απωλέσουν οριστικά τη φοιτητική τους ιδιότητα, καθώς το υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να εφαρμόσει το νόμο που καταργεί τις χωρίς χρονικούς περιορισμούς σπουδές.

Και μπορεί, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διοικήσεων των Πανεπιστημίων, φέτος να έχουν αυξηθεί οι φοιτητές στα αμφιθέατρα που παρακολουθούν μαθήματα αλλά και αυτοί που παίρνουν πτυχίο, ωστόσο, μη ενεργοί η αιώνιοι» φοιτητές χαρακτηρίζονται για την ώρα οι μισοί σχεδόν φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ , με «πρωταθλητές» τα Πανεπιστήμια της Αθήνας, το Πάντειο και το Αριστοτέλειο.

Πάντως, κάποιοι πρυτάνεις ζητούν να υπάρχουν ορισμένες μεταβατικές διατάξεις, όπως για παράδειγμα για όσους έχουν λίγα μαθήματα ή αποδεδειγμένα εργάζονται, ώστε να καταφέρουν να πάρουν τα πτυχία τους, αν και οι διοικήσεις των ανώτατων ιδρυμάτων θέλουν να ξεκαθαρίσουν την εικόνα των ιδρυμάτων τους, όσον αφορά στον αριθμό των φοιτητών που διαθέτουν.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον νέο νόμο, όσοι φοιτητές εισάγονται από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και μετά θα διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα:

-για 12 εξάμηνα αν πρόκειται για σχολές με διάρκεια σπουδών τα 4 έτη
-για 4 εξάμηνα αν η σχολή τους έχει διάρκεια σπουδών τα 10 εξάμηνα όπως συμβαίνει με τη γεωπονία και πολυτεχνικά τμήματα 
-για τμήματα με μεγαλύτερη διάρκεια σπουδών, όπως η Ιατρική, το μέγιστο χρονικό διάστημα για -τη διατήρηση της φοιτητικής ιδιότητας είναι τα 16 εξάμηνα.

Τι ισχύει για τους εργαζόμενους φοιτητές

Σε περίπτωση που κάποιοι φοιτητές εργάζονται, γεγονός που τα τελευταία χρόνια παρατηρείται όλο και πιο συχνά, έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν ως φοιτητές μερικής φοίτησης και έτσι το ανώτατο χρονικό όριο σπουδών είναι το διπλάσιο του κανονικού προγράμματος.

msn

panelladikes anartimena apotelesmata

Τη δυνατότητα να διεκδικήσουν μία θέση στα ΑΕΙ θα έχουν περίπου 15.000 απόφοιτοι των Επαγγελματικών Λυκείων σημειώνοντας απλά το μηχανογραφικό τους δελτίο!

Το υπουργείο Παιδείας δίνει για πρώτη φορά μία δεύτερη ευκαιρία σε όσους συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ (Ομάδα Α') να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, μόνο για μία φορά και μόνο για το αμέσως επόμενο έτος από αυτό που εξετάστηκαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη συμμετοχή τους για το 10% των θέσεων εισακτέων, οι υποψήφιοι συμμετέχουν με τη βαθμολογία που πέτυχαν στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα (2 γενικής παιδείας - 2 ειδικότητας) και τα ειδικά μαθήματα, χωρίς να εξεταστούν ξανά σε κάποιο από τα προηγούμενα, καταθέτοντας μόνο Μηχανογραφικό Δελτίο.

Όσο για το ποια είναι οι διαδικασία; Οι εν λόγω υποψήφιοι δεν υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση, αλλά προσέρχονται στις προβλεπόμενες ημερομηνίες για την απόκτηση του κωδικού ασφαλείας (password) , στο ΕΠΑΛ αποφοίτησής τους ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΕΠΑΛ, υποβάλλοντας επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σε περίπτωση που υπάγονται σε κάποια από τις ειδικές περιπτώσεις.

Σημειώνεται ότι όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, τη Σχολή Αστυφυλάκων της Αστυνομικής Ακαδημίας και τις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού πρέπει να υποβάλλουν επιπλέον αίτηση απευθείας και στον Στρατό, στην Αστυνομία ή στο Εμπορικό Ναυτικό, σε χρονικό διάστημα που εκδίδονται από τα αρμόδια υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις, ανεξάρτητα από το αν ήταν υποψήφιοι για τις εν λόγω Σχολές κατά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ (Ομάδα Α'), έτους 2013.

Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσει ΕΠΑΛ (Ομάδα Α') έτους 2013 και υπέβαλλαν Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ (Ομάδα Α'), έτους 2014, αλλά αποφασίζουν να κάνουν χρήση του ποσοστού 10% για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση οφείλουν να κάνουν ανάκληση της Αίτησης-Δήλωσης προσερχόμενοι στο ΕΠΑΛ υποβολής της το αργότερο 10 μέρες πριν από την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ήδη αποκτήσει κωδικό ασφαλείας θα πρέπει να προσέλθει εκ νέου στο Λύκειο σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν προκειμένου να παραλάβει καινούργιο κωδικό και να δηλώσει αν ανήκει σε κάποια ειδική περίπτωση για να μπορέσει να συμμετάσχει ως υποψήφιος για το 10% των θέσεων εισακτέων. Τέλος, το υπουργείο Παιδείας ζητά από τους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να μεριμνήσουν για την ανάρτηση της παρούσας στους οικείους πίνακες ανακοινώσεων της Διεύθυνσης για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.

Έθνος

panellinies mathites

Σε ποια επίπεδα θα είναι φέτος πιο δύσκολη η εισαγωγή των υποψηφίων. Ποια κριτήρια θα προσδιορίσουν τις βάσεις εισαγωγής

Δυσκολότερη αναμένεται να είναι φέτος η εισαγωγή υποψηφίων στο 10 πεδίο (ανθρωπιστικών επιστημών), που χάνει 720 εισακτέους, και ευκολότερη στα υπόλοιπα, στα οποία μοιράζονται οι απώλειες του 1ου - ιδιαίτερα στο 2ο (θετικών επιστημών) και στο 5ο (οικονομικών).

Σύμφωνα με τα "Νέα", που παρουσιάζουν την κατανομή των εισακτέων σε όλα τα τμήματα και τις σχολές των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της χώρας για το προσεχές ακαδημαϊκό έτος, η κατανομή των εισακτέων αποτελεί χρήσιμο βοήθημα καθώς ο αριθμός τους ανά τμήμα, συγκρινόμενος με τον αντίστοιχο περυσινό, αποτελεί από τα κεντρικά κριτήρια που θα προσδιορίσουν τις βάσεις εισαγωγής.

Τα άλλα κριτήρια, που ακόμη παραμένουν άγνωστα, είναι ο βαθμός δυσκολίας των θεμάτων που θα επιλεγούν στις εφετινές εξετάσεις και οι προτιμήσεις των υποψηφίων, όταν συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά τους δελτία.

 

Οι προτιμήσεις πάντως, δεν αναμένεται να διαφοροποιηθούν αισθητά από πέρυσι.

Στους καταλόγους που επισυνάπτονται, στην τρίτη στήλη καταγράφεται ο τελικός αριθμός εισακτέων σε περίπτωση που το υπουργείο Παιδείας αποφασίσει- κάτι που αναμένεται μέσα στη βδομάδα- να γίνουν εφέτος ελεύθερες μετεγγραφές υποψηφίων από τις λεγόμενες ειδικές κατηγορίες (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια) λόγω της πρόσφατης απόφασης του ΣτΕ που έκρινε αντισυνταγματική την ως σήμερα διαδικασία (ειδικές κατηγορίες που εισάγονται καθ΄υπέρβασιν του αριθμού εισακτέων).

Στην περίπτωση αυτή, στα μεν πανεπιστήμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης οι θέσεις θα αυξηθούν σε ποσοστό περίπου 10% του αριθμού εισακτέων, ενώ στα υπόλοιπα σε ποσοστό έως και 30%.

Όπως προκύπτει από τη μελέτη των πινάκων, αύξηση εισακτέων της τάξης του 3-5% εμφανίζεται στις πολυτεχνικές, οικονομικές, τεχνολογικές και θετικές σχολές, με ανάλογη μείωση στις θεωρητικές και σταθερότητα στις περιζήτητες ιατρικές.

 

Ο συνολικός αριθμός εισακτέων πάντως δεν διαφοροποιείται ιδιαίτερα σε σχέση με πέρυσι.

Συνολικά στα ΑΕΙ θα εισαχθούν 46.410 υποψήφιοι και στα ΤΕΙ, στα οποία πέρυσι είχε πέσει μεγάλο μαχαίρι, 23.555.

Εν συνόλω γενικής σειράς και ελεύθερων μετεγγραφών φθάνουμε τους 69.965 εισακτέους, στους οποίους θα προστεθούν αργότερα και όσοι εισαχθούν σε στρατιωτικές κλπ σχολές και από διάφορες άλλες ειδικές κατηγορίες καθ΄υπέρβασιν του αριθμού εισακτέων, όπως αθλητές, τέκνα Ελλήνων εξωτερικού κ.ά.
Ελεύθερες οι μετεγγραφές για πολύτεκνους. Ρύθμιση για τους μαθητές Γ Λυκείου της Κεφαλονιάς

Σε νέα νομοθετική ρύθμιση, με την οποία θα προβλέπεται η χωρίς όρους μετεγγραφή στα ΑΕΙ, θα προχωρήσει το υπουργείο Παιδείας μετά την απόφαση του ΣτΕ να κρίνει αντισυνταγματικό το ισχύον σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ των πολυτέκνων, τριτέκνων και άλλων κατηγοριών.

Πλέον, όσοι υπάγονται σε αυτές τις κατηγορίες θα δίνουν κανονικά εξετάσεις με όλους τους υποψηφίους και ανάλογα με το τμήμα στο οποίο πέτυχαν την εισαγωγή τους, θα μπορούν ελεύθερα να μετεγγραφούν σε ένα ομοειδές του τμήμα κοντά στον τόπο κατοικίας τους. Δηλαδή θα μπαίνουν στα τμήματα ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας με τα ίδια μόρια όλοι οι υποψήφιοι, αλλά εκείνοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες θα δικαιούνται ελεύθερης μετεγγραφής.

Παράλληλα, λαμβάνονται ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους μαθητές της Γ' Λυκείου της Κεφαλονιάς, ώστε οι υποψήφιοι φοιτητές που θα δώσουν φέτος πανελλαδικές εξετάσεις να μπορούν να διεκδικήσουν επιπλέον θέσεις τα τμήματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ. Σύμφωνα με τη σχετική ρύθμιση, οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων σχολικών μονάδων της Κεφαλονιάς θα μπορούν να εισαχθούν σε ξεχωριστό αριθμό θέσεων, σε ποσοστό 0,5%.

Υπενθυμίζεται ότι, το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε αποφασίσει ότι η εισαγωγή στα ΑΕΙ πρέπει να γίνεται με απολύτως καθαρό ακαδημαϊκά κριτήρια αξιολόγησης, δηλαδή όλοι οι υποψήφιοι να εξετάζονται μόνο ως προς την ικανότητά τους σε μαθήματα και δεξιότητες συναφείς προς το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος ή της σχολής.

kateris

Ο Νικόλας Κατέρης είναι ο 18χρονος μαθητής της Ερασμείου Ελληνογερμανικής Σχολής που αρίστευσε στις εξετάσεις των Α–Levels του βρετανικού συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του βρετανικού πανεπιστημίου Cambridge.

Πιο συγκεκριμένος  ο 18χρονος κατέκτησε το βρετανικό πανεπιστήμιο του  Cambridge το οποίο θεωρείται ένα από τα κορυφαία στον κόσμο, και ετοιμάζεται για τις σπουδές του ως πολιτικός μηχανικός.

«Είχα αποφασίσει από τη Γ' Γυμνασίου ότι ήθελα να σπουδάσω στη Βρετανία και είχα ως απώτερο στόχο το Cambridge, γιατί στον συγκεκριμένο τομέα είναι το καλύτερο. Στο engineering, βέβαια, κατέληξα πέρυσι», είπε ο Νικόλας, που έδωσε εξετάσεις τον Μάιο της Α' και της Β' Λυκείου, ενώ τον περασμένο Δεκέμβριο έδωσε και συνέντευξη στο Πανεπιστήμιο.

Ο ίδιος μαζί με τους συμμαθητές του σχεδίασαν και κατασκεύασαν μία μίνι Formula 1, μετέχοντας σε διαγωνισμό σχολείων σε όλη την Ελλάδα, κερδίζοντας το βραβείο για το καλύτερο μάρκετινγκ και για την εύρεση πόρων. Παράλληλα, αυτήν την εποχή με ένα φίλο του ετοιμάζουν μία εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα.

Αν και θα πάρει μέρος στις πανελλήνιες εξετάσεις, το μέλλον του είναι προδιαγεγραμμένο στο Cambridge. Δεν τον εμπνέει το ελληνικό έδαφος!

«Δυστυχώς, η τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα όσα βλέπω να συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στα ελληνικά πανεπιστήμια με απώθησαν από το να σπουδάσω στη χώρα μου, κάτι το οποίο θα ήθελα πάρα πολύ.

Η κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί δεν μπορεί να υποστηρίξει τους μαθητές να αναπτυχθούν στην επιστημονική κατεύθυνση που θα επιλέξουν», εξηγεί ο μαθητής.

madata

paidikos-stathmos

Εγκύκλιο με θέμα τους «κανόνες υγιεινής για την πρόληψη μετάδοσης λοιμώξεων στους χώρους των βρεφικών, βρεφονηπιακών, παιδικών σταθμών, δημόσιων και ιδιωτικών» εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας για την αντιμετώπιση των φαινόμενων γρίπης και γενικότερων λοιμώξεων.

Η εγκύκλιος που μπορείτε να βρείτε εδώ επισημαίνει τα όσα προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της υγείας του ευαίσθητου πληθυσμού.

Μεταξύ άλλων τα προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς των παθογόνων μικροοργανισμών περιλαμβάνουν οδηγίες ατομικής υγιεινής, περιβαλλοντικής υγιεινής, καθαρισμού και απολύμανσης χώρων, επιφανειών και αντικειμένων.

Στην εγκύκλιο υπάρχουν επισημάνσεις ακόμα και για την προετοιμασία και το χειρισμό των τροφών που παρέχονται ως γεύματα στα παιδιά.

Περισσότερα Άρθρα...