Αποδίδονται στους Δήμους 106 εκ. για την 5η τακτική δόση των ΚΑΠ - Η κατανομή του ποσού ανά Δήμ

Τοπική Αυτοδιοίκηση
Tools

Εκδόθηκε και η πέμπτη (Ε’) τακτική δόση επιχορήγησης στους Δήμους της Χώρας για το 2021.

Ανέρχεται σε 106.235.159,33 ευρώ, χρήματα που προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των Δήμων, δεν αποτελούν δηλαδή κάποια επιπλέον ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Κεντρικό Κράτος.

Την Απόφαση υπογράφει πολιτικός, και όχι υπηρεσιακό στέλεχος όπως μέχρι πρότινος. 

Τα αποδιδόμενα στους Δήμους ποσά προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους, καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που επιχορηγούνται με ξεχωριστές Αποφάσεις του Υπουργείου, έως την έκδοση αυτών, εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη.

Το ποσό έχει προκύψει λαμβάνοντας υπόψη:

1) τον συμψηφισμό ποσού των υπόχρεων Δήμων Μινώα Πεδιάδας, Αμαρουσίου, Πειραιώς, Φυλής, Κορυδαλλού και Περάματος Ν. Αττικής, Ορχομενού Ν. Βοιωτίας, Ερέτριας Ν. Εύβοιας, Θεσσαλονίκης Ν. Θεσσαλονίκης, Καρδίτσας Ν. Καρδίτσας, Έδεσσας Ν. Πέλλας σύμφωνα με τις σχετικές ΚΥΑ περί συμψηφισμού οφειλών τους προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία,

2) την παρακράτηση ποσού από τους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με την 5711/10.3.2017 (ΦΕΚ 767 Β΄) ΚΥΑ «Καθορισμός ύψους και διαδικασίας απόδοσης προσόδου στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας “Αντώνης Τρίτσης”»

3) την παρακράτηση ποσού από τους υπόχρεους Δήμους σύμφωνα με την 85548/8.12.2020 Υ.Α., δυνάμει της περ.α’ της παρ.5 του αρ.43 της από 30.3.2020 ΠΝΠ, 4) την παρακράτηση ποσού από τους υπόχρεους Δήμους σύμφωνα με την αριθμ. 92543/30.12.2020 ΚΥΑ, δυνάμει της περ.α’ της παρ.5 του αρ.43 της από 30.3.2020 ΠΝΠ και του αρ.30 της από 13.4.2020 ΠΝΠ.

5) τον συμψηφισμό ποσού των υπόχρεων Δήμων για χορήγηση προκαταβολών έναντι των εσόδων που δικαιούνται από ΚΑΠ.

Από το ποσό παρακρατείται και αποδίδεται προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό 2.264.530,00 € υπέρ του ΤΠΔΚΥ (πρώην ΤΑΔΚΥ) καθώς και τα ποσά που αναφέρονται στις υπ’ αριθμ. 32530/27.4.2021, 31554/23.4.2021, 30156/19.4.2021, 16038/2.3.2021, 10441/10.2.2021, 10430/10.2.2021, 9522/08.2.2021 και 8237/03.2.2021 Αποφάσεις για μερική ή ολική εξόφληση οφειλών Δήμων. 

Μπορείτε να δείτε τον Πίνακα με το ποσό που λαμβάνει κάθε ένας από τους 332 Δήμου κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο:

https://www.airetos.gr/UsersFiles/Documents/34285.pdf

airetos