Δήμοι & Περιφέρειες θα δίνουν ρούχα, παπούτσια και καύσιμα σε εθελοντές Πολιτικής Προστασίας

Τοπική Αυτοδιοίκηση
Tools
ethelont arg patoul
Τη δυνατότητα των Δήμων, των Περιφερειών και των ΝΠΔΔ αυτών να ενισχύουν με συγκεκριμένους υλικούς τρόπους τον εθελοντισμό στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, αφορούν δύο άρθρα του Νομοσχεδίου “Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις”που συζητείται στη Βουλή.

Κατ’ αρχάς, η παρ.3 του αρ.68 ορίζει ότι:

« Οι εθελοντικές οργανώσεις που ενισχύονται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δεν δύναται να λάβουν έτερους πόρους από άλλους Φορείς του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.Είδη ρουχισμού και υπόδησης δύνανται να παραχωρούνται σε αυτούς απόίδιους πόρους των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού. »

Γενικότερα, σημειώνεται ότι με το Κεφάλαιο Β’ του Ν/Σ αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο περί εθελοντικών οργανώσεων και εθελοντών πολιτικής προστασίας.  Στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας τηρείται σχετικό Μητρώο, κατόπιν υποβολής αιτήματος της εθελοντικής οργάνωσης και φακέλου δικαιολογητικών, ενώ αποτυπώνονται και προϋποθέσεις απόκτησης και ανανέωσης της ιδιότητας του Εθελοντή.

Η Γ.Γ.Π.Π. δύναται να εγγράφει στον προϋπολογισμό της ειδική πίστωση ενίσχυσης των ενταγμένων στο ανωτέρω Μητρώο εθελοντικών οργανώσεων σε υλικό, εξοπλισμό και μέσα. Επίσης, οι εθελοντικές οργανώσεις μπορούν να καταστούν δικαιούχοι, μέσω της Γ.Γ.Π.Π., ευρωπαϊκών προγραμμάτων και χρηματοδοτικών πρωτοκόλλων, για απόκτηση εξοπλισμού και πραγματοποίηση εκπαίδευσης. 

Δεύτερον, η παρ.5 του αρ.180 του Ν/Σ προσθέτει εδάφιο στην παρ.2 του αρ.29 του ν.4029/2011 ως ισχύει, το οποίο προβλέπει:

« Με δαπάνη των οικείων Ο.Τ.Α. και ύστερα από έγκριση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, είναι δυνατή η χορήγηση καυσίμων στις Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. »

Υπενθυμίζεται ότι εδώ και χρόνια έχουν καταργηθεί οι Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. 

Η Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους καταγράφει ότι από τις δύο αυτές διατάξεις προκύπτει «ενδεχόμενη δαπάνη» των προϋπολογισμών των Δήμων και των Περιφερειών.

aireto