Τροποποίηση στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων/Περιφερειών

Τοπική Αυτοδιοίκηση
Tools

dimarxeio ilioypolis

Με τις διατάξεις που αφορούν ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών στο νομοσχέδιο που κατέθεσε το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών επέρχονται περαιτέρω τροποποιήσεις στον νόμο όσον αφορά τις αρμοδιότητες των Οικονομικών Επιτροπών τόσο των Δήμων όσοι και των Περιφερειών.

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του νόμου 3852 / 2010 τροποποιείται ως εξής:
«Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία»

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ήττα της παραγράφου ένα του άρθρου 176 του νόμου 3852 / 2010 Τροποποιείται ως εξής: « Αποφασίζει τιμολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία”.

Στην παράγραφο ένα του άρθρου 176 του νόμου 3852 / 2010 η εσφαλμένη αρίθμηση της περίπτωσης κβ) διορθώνεται σε περίπτωση κ) και προστίθεται η περίπτωση κα) ως εξής:
«κα) Την απόφαση για την αγορά παραχώρηση χρήσης η μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων»