Πεμ10192017

Τελευταία ΕνημέρωσηΤετ, 18 Οκτ 2017 7pm

Back Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Εργασιακα-Ασφαλιστικα Εργασιακά

Προσλήψεις 222 ατόμων σε δημόσιο, ΟΤΑ, ευρωπαϊκούς οργανισμούς - αναλυτικά

grafeio ypalliloi

Τις 222 θέσεις εργασίας που είναι «ανοιχτές» σε δημόσιο, ΟΤΑ αλλά και ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

Συνοπτικά:

  1. ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 14Κ/2017): Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ενενήντα εννέα (99) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» Ν.Π.Ι.Δ.

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 14Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ενενήντα εννέα (99) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» Ν.Π.Ι.Δ.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο (Πίνακας Θέσεων).

Πίνακας Θέσεων

2) ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 13Κ/2017): Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα τριών (53) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων)

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 13Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα τριών (53) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων).

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

Πίνακας Θέσεων

3) ΑΣΕΠ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4Ε/2017): Επιλογή εννέα (09) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) με θητεία πέντε ετών

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4E/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΑΣΕΠ, που αφορά στην επιλογή εννέα (09) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) με θητεία πέντε ετών, σύμφωνα με το ν. 4412/2016 και το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 ως ισχύει.

Οι θέσεις της ως άνω Πρόκλησης έχουν καταχωρηθεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο

Πίνακας Θέσεων

4) Eλληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ.): Πρόσληψη 1 ατόμου

Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος, για τις ανάγκες του Ερευνητικού Προγράμματος: ClimeFish «Co-creating a decision support framework to ensure sustainable fish production in Europe under climate change – ClimeFish» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στα πλαίσια του ΗΟRΙΖΟΝ 2020.

Έναν πτυχιούχο (ΠΕ) Θετικών επιστημών – Βιολογίας

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε:

α) αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία των εγκαταστάσεων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε ΚΡΗΤΗΣ στο ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟ στις Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου, Νομού Ηρακλείου Κρήτης, Τ.Κ 71500 και ειδικότερα στη γραμματεία του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε (αρμόδια κα Β. Δεσίπρη, τηλ επικοινωνίας 2810337806) είτε

β) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  είτε και ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στην διεύθυνση αλληλογραφίας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε, Τ.Θ 2214, Τ.Κ 71003, Ηράκλειο Κρήτης το αργότερο έως τις 27/10/2017.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

5) ΟΑΕΔ: Επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη ωροµίσθιων εκπαιδευτικών στο ΚΕΚ Ιωαννίνων, για την υλοποίηση ενός (1) προγράµµατος κατάρτισης για υπαλλήλους της Π.Υ. ∆ιοίκησης Ηπείρου του Πυροσβεστικού Σώµατος Ν. Ιωαννίνων µε τίτλο: «∆ιάσωση ατόµων από λίµνες και ποταµούς»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την υλοποίηση ενός (1) προγράµµατος κατάρτισης για υπαλλήλους της Π.Υ. ∆ιοίκησης Ηπείρου του Πυροσβεστικού Σώµατος Ν. Ιωαννίνων, µε τίτλο: «∆ιάσωση ατόµων από λίµνες και ποταµούς» διάρκειας 40 ωρών για 50 άτοµα (2 τµήµατα των 25 ατόµων έκαστο).

Ο Οργανισµός προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες σε ωροµίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98), καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να υποβάλουν αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά από την ∆ευτέρα 16-10-17 έως και τη ∆ευτέρα 23-10-17, MONO µε συστηµένη επιστολή η µε ταχυµεταφορά και ώρα από 8:30 π.µ. έως 13:30 µ.µ., όπως προβλέπονται από την µε αριθµ. 191300/4.07.1996 (ΦΕΚ576/τ.Β΄/16.07.1996) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο ΚΕΚ Ιωαννίνων, (3ο χιλ. Ιωαννίνων-Αθηνών, 45500, Ιωάννινα τηλ 26510-48063), για τη δηµιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής ωροµίσθιων εκπαιδευτικών οι οποίοι θα ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του συγκεκριµένου προγράµµατος κατάρτισης και θα καλύπτουν τις ανάγκες των αντίστοιχων θεµατικών αντικειµένων.

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι Εκπαιδευτές οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης. Πληροφορίες για τις ζητούµενες ειδικότητες, τα µαθήµατα, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δίνονται στο ΚΕΚ Ιωαννίνων του ΟΑΕ∆ και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr

6) Δήμος Γρεβενών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο ∆ήµος Γρεβενών ύστερα από την υπ’ αριθ. 319/2017 απόφαση του ∆.Σ, η οποία επικυρώθηκε µε την αριθ. 142.004/26-09-2017 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου ∆υτ. Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, συνολικού αριθµού Ενός [01] ατόµου, για την κάλυψη εποχικών αναγκών στη διαχείριση αδέσποτων ζώων της υπηρεσίας του ∆ηµοτικού Κτηνιατρείου, για την εξής ειδικότητα, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

Π.Ε. Κτηνιάτρων  Ένα – 01

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου Γρεβενών [∆νση: Πλ. Ελευθερίας 1 – τηλ.: 24623-50868] και αρµόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος του ∆ήµου κ. ∆ηµήτρης Βάϊος, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία επτά (07) εργάσιµων ηµερών, από την εποµένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου, δηλαδή: από 12-10-2017, έως και 23-10-2017.

7) ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.: Πρόσληψη 4 ατόμων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου , τεσσάρων (4) ατόµων, ειδικότητας Ηθοποιών ∆Ε, σύµφωνα µε την προγραµµατική σύµβαση για το έτος 2017 µεταξύ Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού , Περιφέρειας Θεσσαλίας ,∆ήµου Βόλου και του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ για την πραγµατοποίηση των θεατρικών παραγωγών του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ

∆Ε ΗΘΟΠΟΙΩΝ    4

1) Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Βόλου «∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.».

2) Η προκήρυξη θα είναι διαθέσιµη από την ιστοσελίδα www.doepap.gr

3) Η περίληψη της προκήρυξης θα δηµοσιευθεί σε µια τοπική εφηµερίδα του Νοµού.

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Βόλου «∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.», ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Καραµπατζάκη – Αναπαύσεως, Τ.Κ. 38446 Βόλος, απευθύνοντάς την στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού (τηλ. επικοινωνίας: 24210 – 91191), όπου θα διατίθενται και έντυπα αιτήσεων.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες και αρχίζει από την επόµενη της δηµοσίευσης. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται τις εργάσιµες µέρες και κατά τις ώρες από 09:00 έως 13:00.

8) Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή, ως ακολούθως:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΕΚ 813/22-08-2017, τ. Γ΄

Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Σημασιολογική Επεξεργασία της Πληροφορίας».

ΑΔΑ: 7ΘΠΠ46Ψ8ΝΨ-Η4Μ,   Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP3123

Γραμματεία Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

Διεύθυνση: Ι. Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα

Αρμόδιος υπάλληλος: Βασίλειος Αρβανάκος, τηλ.: 2661087423

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr ) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος, όπου μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες.

9) Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας: Πρόσληψη 13 ατόμων

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που εδρεύει στο Χολαργό της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την προκήρυξη Διαγωνισμού για την κατάταξη Κληρικών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για τις θέσεις Στρατιωτικών Ιερέων Α’ και Β’ Τάξης (Λοχαγών ή Υπολοχαγών).

Οι κενές οργανικές θέσεις των Στρατιωτικών Ιερέων θα πληρωθούν με Ιερείς, που μισθοδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 33/2006 Απόφαση Επιτροπής ΠΥΣ, ύστερα από επιλογή, μεταξύ των υποψηφίων αγάμων ή εγγάμων, που φέρουν το πρώτο ή δεύτερο ιερατικό βαθμό (Διακόνου – Πρεσβυτέρου) και έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτές.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, με αποκλειστική τους ευθύνη στην ιστοσελίδα geetha.mil.gr, όπως καθορίζουν οι οδηγίες στο υπόψη έντυπο), να την εκτυπώσουν συμπληρωμένη, να την υπογράψουν οι ίδιοι και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ταχ. διεύθυνση:

Στρατόπεδο Παπάγου, Γ.Ε.ΕΘ.Α./Β’ ΚΛ/Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών (για το Διαγωνισμό Στρατιωτικών Ιερέων), Λεωφόρος Μεσογείων 227-231, ΣΤΓ 1020, Χολαργός Αττικής.

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 6572052 (Διεύθυνση Στρατιωτικών Ιερέων Β6 του ΓΕΕΘΑ) και από όλα τα Γραφεία Θρησκευτικού του Μειζόνων Σχηματισμών).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 30-10-2017.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων, η Επιτροπή Ελέγχου των δικαιολογητικών θα ανακοινώσει την κατάσταση των υποψηφίων που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά στην ιστοσελίδα (geetha.mil.gr ) μέχρι και την 13η Νοεμβρίου 2017.

10) Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής: Πρόσληψη 8 ατόμων

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

4ΠΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης, Αθήνα

2ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, Αθήνα

2ΥΕ Καθαριστών-τριών, Αθήνα.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, Λεωφόρος Συγγρού 15-17, Τ.Κ. 117 43, Αθήνα, (υπόψη κ.κ. Γεωργίου Καλπούνια ή Αντώνη Κωνσταντινόπουλου).

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2063616 και 213 2063628.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-10-2017 έως και 19-10-2017.

11) Ν.Π.Ι.Δ. «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»: Πρόσληψη έως 2 άτομα

Το Ν.Π.Ι.Δ. «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5001312, ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης/εων προς σύναψη σύμβασης/εων μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας έως 6 μήνες, έως δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

Έως δύο (2) Συνεργάτες για διόρθωση ανοιχτών μαθησιακών αντικειμένων (OERs) Μαθηματικών [Συνεργάτες Πληροφορικής/Τεχνικοί Υποστήριξης], (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εξειδικευμένα μέλη της ομάδας έργου (Δ)), με απαιτούμενα προσόντα Πτυχίο Πανεπιστημίου Μαθηματικών ή Παιδαγωγικής Σχολής Δημοτικής Εκπαίδευσης και Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (Β2) και εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών με χρήση εργαλείων εκπαιδευτικού λογισμικού (δευτερογενής ανάπτυξη)], (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1/Π860), με δυνατή εκτέλεση έργου εξ αποστάσεως καθώς και ο έλεγχος των εργασιών μέσω teleworking, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπεύθυνου της Πράξης.

Αντικείμενο του έργου θα  είναι ο συντονισμός των εργασιών υποστήριξης των χρηστών και η συμμετοχή στους ελέγχους λογισμικού και στη δημιουργία αναφορών.

Η Πράξη υλοποιείται από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», (Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού), μέσω του Υποέργου 1 «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων».

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του Υποέργου 1 είναι από 27-03-2017 έως 30-12-2018.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου που βρίσκεται στο διαδικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» www.cti.gr και ειδικότερα στην ανακοίνωση της πρόσκλησης στο σύνδεσμο ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ / Συμβάσεις Έργου –Προκηρύξεις Θέσεων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π860_09-10-2017).

Η δυνατότητα υποβολής πρότασης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης, προϋποθέτει την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο σύστημα και την ηλεκτρονική καταχώρηση των δικαιολογητικών του. Στο Σύστημα Υποβολής Προτάσεων Σύναψης Σύμβασης aitisi.cti.gr και ειδικότερα στο σύνδεσμο ΧΡΗΣΤΗΣ / Εγγραφή υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες τόσο για τη διαδικασία εγγραφής στο σύστημα, τη διαδικασία καταχώρησης των δικαιολογητικών καθώς και τη διαδικασία υποβολής της πρότασης.

Οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν υποχρέωση αποστολής των δικαιολογητικών τους με το ταχυδρομείο. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ως άνω αποκλειστικά στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης.

Η απλή ηλεκτρονική καταχώριση των δικαιολογητικών στο σύστημα υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης χωρίς τη διασύνδεση τους με τη παρούσα πρόσκληση δεν θεωρείται υποβολή πρότασης και δεν θα ληφθεί υπόψη.

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» στο http://www.cti.gr και για την υποβολή προτάσεων και άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (κ. Αδαμοπούλου Αγγελική).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 23-10-2017.

12) Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ναυπλιέων «Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.»: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ναυπλιέων, που εδρεύει στο Ναύπλιο της Π.Ε. Αργολίδας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31-07-2018, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, για τη λειτουργία των ΠΑΙΔΙΚΩΝ και ΒΡΕΦΟΝΗΝΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ του Δήμου Ναυπλιέων, Ναύπλιο.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ναυπλιέων (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.), Γραφείο Πρωτοκόλλου, 25ης Μαρτίου 55, Τ.Κ. 211 00, Ναύπλιο, (υπόψη κ. Σοφίας Λαπαθιώτη).

Πληροφορίες στα τηλ.: 27520 99216, 27520 23513 και 27520 23352-3.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 13-10-2017 έως και 23-10-2017.

13) Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης: «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ»: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης: «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ», που εδρεύει στην Αργυρούπολη της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2017-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας έως 8 μηνών, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής (Κολύμβηση), με Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με ειδικότητα στην Κολύμβηση, Αργυρούπολη Αττικής.

1ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής (Αντισφαίριση), με Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με ειδικότητα στην Αντισφαίριση, Αργυρούπολη Αττικής.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Οργανισμός Νεολαίας και Αθλητισμού Δ. Ελληνικού – Αργυρούπολης «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ», Δημοτικό Κολυμβητήριο, Τριπόλεως 6 & Λεωφόρος Κύπρου, Τ.Κ. 164 52, Αργυρούπολη Αττικής.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 9600639 και 210 9624042.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 12-10-2017 έως και 23-10-2017.

14) Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.): Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση 12μηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου στη θέση Εξωτερικού Συνεργάτη στη Μονάδα Ποζιτρονικής Τομογραφίας (PET/CT) του ΙΙΒΕΑΑ και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας, Αθήνα.

Αντικείμενο Έργου: Η χρήση και λειτουργία μηχανημάτων τομογραφικής απεικόνισης στη Μονάδα PET/CT του Κέντρου Κλινικής, Πειραματικής Χειρουργικής και Μεταφραστικής Έρευνας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, μόνο με τους εξής τρόπους:

είτε αυτοπροσώπως (09.30π.μ.-16.30μ.μ.) στη Γραμματεία του Ιδρύματος,

είτε με την υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) σε φάκελο με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ.πρωτ. …../…..-……-2017) στην ταχ. διεύθυνση:

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών,

Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων, Σωρανού του Εφεσίου 4, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα,

είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  και με θέμα: «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ.πρωτ. …../…..-……-2017).

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 6597619 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  (Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 23-10-2017.

15) Περιφέρεια Θεσσαλίας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, που εδρεύει στη Λάρισα, για τη στελέχωση του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ανακοινώνει την πρόσληψη με ειδική σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας όσο και η θητεία του Περιφερειάρχη, ενός (1) ατόμου για τη θέση Δημοσιογράφου.

Ο Δημοσιογράφος προσλαμβάνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη, υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Περιφερειάρχη για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται.

Οι προσλαμβανόμενοι δημοσιογράφοι πρέπει να είναι είτε μέλη, αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης είτε να έχουν 2ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία που αποδεικνύεται από την καταβολή των εισφορών τους στον οικείο ασφαλιστικό φορέα με την ιδιότητα του δημοσιογράφου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την σχετική αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Περιφέρεια Θεσσαλίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Γραμματείας, Διοικητήριο, 1ος όροφος, Γραφείο 1.58, Τ.Κ. 411 10, Λάρισα Θεσσαλίας.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2413 506460.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 11-10-2017 έως και 20-10-2017.

16) Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης  «Π.Α.Ο.Δ.Ν.Σ.»: Πρόσληψη 17 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης, που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου2017 – 2018, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, με μέγιστη χρονική διάρκεια έως 31-07-2018 με ωριαία αποζημίωση, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

12ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με Πτυχίο του Τμήματος Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής

3ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με Πτυχίο του Τμήματος Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής. Οι θέσεις αυτές αφορούν το 20% των θέσεων στις οποίες δεν προσμετρούνται μόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο.

2ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με Πτυχίο του Τμήματος Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με Ειδικότητα στην Ειδική Φυσική Αγωγή.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά μόνο αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στην ταχ. διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης, Διεύθυνση Προσωπικού, 1ος όροφος, Ελ. Βενιζέλου 78, Τ.Κ. 171 21, Νέα Σμύρνη Αττικής.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 20258881 & 213 20258891.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 11-10-2017 έως και 20-10-2017, (09.00π.μ.-13.00μ.μ.).

18) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών : Πρόσληψη 6 καθηγητών

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 804/Γ’/21-08-2017 και το ΦΕΚ 835/Γ’/25-08-2017, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά έξι (6) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Α)ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μ. Ασίας 75, Τ.Κ. 115 27, Γουδή, Αθήνα, τηλ.: 210 7462003, 210 7462052)

ΤΟΜΕΑΣ: ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

Αρ. Προκήρυξης: 1617026588/16-05-2017/20-04-2017 (ΦΕΚ 804/Γ’/21-8-17, ΑΔΑ: ΩΚ6346ΨΖ2Ν-ΦΔ8)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Ιατροδικαστική-Τοξικολογία».

Αρ. Προκήρυξης: 1617026586/16-05-2017/20-04-2017 (ΦΕΚ 804/Γ’/21-8-17, ΑΔΑ: ΨΗΜ846ΨΖ2Ν-171)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Ιατροδικαστική-Δικαστική Ανθρωπολογία».

Αρ. Προκήρυξης: 1617026584/16-05-2017/20-04-2017 (ΦΕΚ 835/Γ’/25-8-17, ΑΔΑ: ΩΣΡ746ΨΖ2Ν-865)

1 Επίκουρος Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Ακτινοδιαγνωστική».

Αρ. Προκήρυξης: 1617026598/16-05-2017/20-04-2017 (ΦΕΚ 835/Γ’/25-8-17, ΑΔΑ: 7ΞΔΑ46ΨΖ2Ν-ΗΗΟ)

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογική Ανατομική».

ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ,ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

Αρ. Προκήρυξης: 1617026587/16-05-2017/20-04-2017 (ΦΕΚ 804/Γ’/21-8-17, ΑΔΑ: ΩΦΟΕ46ΨΖ2Ν-628)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Ψυχολογία-Νευροψυχολογία».

Β)ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εθνικής Αντίστασης 41, Τ.Κ. 172 37, Δάφνη, Αθήνα, τηλ.: 210 7276031).

ΤΟΜΕΑΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρ. Προκήρυξης: 1617026585/16-05-2017/25-04-2017 (ΦΕΚ 835/Γ’/25-8-17, ΑΔΑ: ΩΓ2946ΨΖ2Ν-Α6Π)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Φιλοσοφία του Αθλητισμού».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ των προκηρύξεων, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση (https://apella.minedu.gov.gr ).

Πληροφορίες στις Γραμματείες των ενδιαφερομένων Τμημάτων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 23-11-2017.

19) Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το Α.Π. 6546/26-09-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση Ιατρού (Examining Doctor), με στοιχεία:

CONS/TA-AD/132 στη Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών- Μονάδα Ιατρικών Αδειών (DGA: Healthcare and Social Services – Medical Absences Unit).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά απευθείας στην ως άνω Υπηρεσία στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand

Πληροφορίες σχετικά με την προκηρυσσόμενη θέση εργασίας μπορούν να αναζητηθούν στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/job-opportunities/

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 24-10-2017 (τ.ω. Βρυξελλών 12.00).

20) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA): Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA), σύμφωνα με το Α.Π. 6740/02-10-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, με στοιχεία:

ECHA/TA/2017/008, Temporary Agent (M/F), Administrative and Regulatory Assistant (AST 2).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς απευθείας στον ως άνω Οργανισμό.

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/open-positions

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 23-10-2017 (ώρα Ελσίνκι 12.00).

Στο εθνικό τυπογραφείο η προκήρυξη 15Κ/2017 του ΑΣΕΠ για προσλήψεις στον ΟΑΕΔ 335 θέσεων τακτικού προσωπικού

OAED
Από το ΑΣΕΠ γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 15Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων τριάντα πέντε (335) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – ΟΑΕΔ (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν για 360 μόνιμες προσλήψεις, σύμφωνα και με τις πληροφορίες της aftodioikisi.gr, ωστόσο τελικά οι θέσεις είναι 335.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο (Πίνακας Θέσεων).

Πίνακας Θέσεων

ΟΑΕΔ: Αυτά είναι τα τυπικά προσόντα για την κάλυψη των θέσεων

Εξάλλου, με ανακοίνωση του, ο ΟΑΕΔ απαντώντας σε δημοσιεύματα που έδιναν στρεβλή εντύπωση, τα τυπικά προσόντα που θα πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών, σημειώνει:

“Πρόσφατα  διέρρευσαν  στον Τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα  για την πρόσληψη  305 Εργασιακών Συμβούλων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης  (ΠΕ)  από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, οι οποίες δίνουν στρεβλή εικόνα για τα τυπικά προσόντα που θα πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών.

Η προκήρυξη, που βρίσκεται στο στάδιο δημοσίευσης σε ΦΕΚ, εξαρχής συντάχθηκε και  προβλέπει  ότι για την κάλυψη  221 θέσεων Εργασιακών Συμβούλων Ανέργων, οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα  ΑΕΙ ή δίπλωμα ανοιχτού Πανεπιστημίου και τα ακόλουθα απαραίτητα προσόντα:

  • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στην Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμό ή Συμβουλευτική και Επαγγελματικό Προσανατολισμό ή Συμβουλευτική Ψυχολογία ή Κοινωνική Ψυχολογία ή Εφαρμοσμένη Ψυχολογία ή Κοινωνικό Αποκλεισμό μειονεκτουσών ομάδων   ή Κοινωνική Εργασία ή Κοινωνική Πολιτική ή Κοινωνιολογία
  • Ή Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό – Επαναπροσανατολισμό ανέργων ή ευπαθών ομάδων ή/και στη Συμβουλευτική Αναζήτηση Εργασίας ανέργων, σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο ή και στη διερεύνηση του προφίλ και στη διάγνωση των αναγκών ανέργων για την ένταξή ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Για την κάλυψη  84 θέσεων Εργασιακών Συμβούλων Εργοδοτών οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν έναν από τα ακόλουθα πτυχία ή διπλώματα: Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής, Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Διοίκηση Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης, Μάρκετινγκ και Επικοινωνία, Μάρκετινγκ και Διοίκηση Λειτουργιών, Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων, Ναυτιλιακών Σπουδών, Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Οικονομικών Επιστημών, Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού, Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης, Στατιστικής, Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης , Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση  Στατιστικής και Αναλογιστικών- Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής και Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική.

Επιπλέον απαραίτητα προσόντα για την κάλυψη των θέσεων Συμβούλων Εργοδοτών είναι: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στην Οικονομική Επιστήμη ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Επιχειρηματική Συμβουλή στην αγροτική ανάπτυξη ή Μάνατζμεντ ή Μάρκετινγκ ή Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων/Ανθρώπινου Δυναμικού ή Λογιστική και Χρηματοοικονομική ή Λογιστική και Ελεγκτική ή Οργάνωση και Διοίκηση Δημόσιων Υπηρεσιών ή Λογιστική και έλεγχο Δημόσιων Οργανισμών και Επιχειρήσεων

Η προκήρυξη, που θα περιγράφει αναλυτικά τα αντικείμενα των θέσεων, τον πίνακα κατάταξης αλλά και τα απαραίτητα προσόντα ακαδημαϊκά και κοινωνικά,  θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στο άμεσο προσεχές διάστημα”.

aftodioikisi

Προσλήψεις στα καταστήματα "Απολλώνιον"

apollonio

Η ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης σε ανθρώπους, που επιθυμούν να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν δυναμικά την καριέρα τους και φιλοδοξούν να εξελιχθούν σε μια ηγετική και σταθερά αναπτυσσόμενη επιχείρηση του κλάδου τροφίμων και εστίασης.

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της οικογένειας ‘Απολλώνιον’ μπορείτε:

Δείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας εδώ.

Νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για 7.685 ανέργους του ΟΑΕΔ

OAED

Νέα προκήρυξη για υλοποίηση προγράμματος κοινωφελούς εργασίας αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες εβδομάδες από τον ΟΑΕΔ. Ωφελούμενοι θα είναι 7.685 μακροχρόνια άνεργοι, οι οποίοι πρόκειται να απασχοληθούν σε 34 δήμους της χώρας.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων, οι οποίες πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης, ειδικά σε περιοχές με υψηλά ποσοστά ανεργίας. Ταυτόχρονα, σκοπός είναι η αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων, προκειμένου να είναι πιο ομαλή η επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο πρόγραμμα προβλέπει ακόμη και δράσεις ενεργοποίησης των ωφελουμένων - ανέργων, όπως είναι για παράδειγμα δράσεις κατάρτισης ή συμβουλευτικής, ώστε να διευκολυνθούν τα άτομα αυτά στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Έτσι, σε ό,τι αφορά στις δράσεις συμβουλευτικής, στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ έχει προβλεφθεί να προσφέρονται δύο υποχρεωτικές συνεδρίες στους ωφελουμένους, κατά την είσοδο και την έξοδό τους στο πρόγραμμα, χωρίς κόστος και με όρους που θα εξειδικεύονται στην προκήρυξη του ΟΑΕΔ.

Διευκρινίζεται ότι οι άνεργοι, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα αξιοποιηθούν σε διάφορες υπηρεσίες των ΟΤΑ, με πλήρη απασχόληση και διάρκεια σύμβασης οκτώ μηνών. Μεταξύ των ειδικοτήτων που θα ζητούνται από τους δήμους της χώρας είναι κτηνίατροι, φωτογράφοι, κοινωνικοί φροντιστές, μηχανικοί περιβάλλοντος, γεωπόνοι, τοπογράφοι, ψυκτικοί, λογοθεραπευτές, ελαιοχρωματιστές, νηπιαγωγοί, δημοσιογράφοι, οικοδόμοι, βιβλιοθηκονόμοι, μηχανολόγοι μηχανικοί, τοπογράφοι, τραπεζοκόμοι, βρεφοκόμοι, χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών, προσωπικό γενικών καθηκόντων, οικονομολόγοι, δασολόγοι, θεατρολόγοι, δάσκαλοι, οδηγοί, μάγειρες, ξεναγοί.

Για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, οι ωφελούμενοι απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και πρέπει να ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες: 

  • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
  • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
  • Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
  • Ανεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ.
  • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, με ηλικία άνω των 29 ετών.
  • Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ. 

Προσλήψεις: Ποιες θέσεις «τρέχουν» σε Δημόσιο & ΟΤΑ αναλυτικά

grafeio ypalliloi

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις που έχουν ανοίξει στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ τις τελευταίες ημέρες, κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους:

Προσλήψεις 11 ατόμων στο Δ. Ρήγα-Φεραίου

Προσλήψεις εργαστηριακών συνεργατών στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Προσλήψεις 19 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου

Πρόσληψη προϊσταμένου στον ΕΛΓΑ

Προσλήψεις 2 ατόμων στην Eφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου

Πρόσληψη μουσικού στο Δ. Αλεξανδρούπολης

Πρόσληψη δημοσιογράφου στην Π. Θεσσαλίας

Προσλήψεις 10 ατόμων στο Δ. Μονεμβασίας

Προκήρυξη θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων

Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δ. Νισύρου

Προσλήψεις 17 Γυμναστών στο Δ. Νέας Σμύρνης

Προσλήψεις 22 ατόμων στο Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Πρόσληψη βρεφονηπιοκόμου στο Δ. Κέρκυρας

Εγκρίνονται 20 προσλήψεις στο Δ. Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη

Πρόσληψη ενός οδηγού στο Δ. Οροπεδίου-Λασιθίου

Προσλήψεις 10 ατόμων στο Δ. Δυτικής Μάνης

Προσλήψεις 12 Γυμναστών στο Δ. Καισαριανής

Πρόσληψη Γεωπόνου στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Προκήρυξη θέσεων στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνίας

Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δ. Ακτίου-Βόνιτσας

Προσλήψεις 11 ατόμων στο Δ. Χαλανδρίου

Προσλήψεις 8 ατόμων στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής

Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δ. Βοΐου

Προσλήψεις 5 μουσικών στο Δ. Τεμπών

Μετατάξεις υπαλλήλων στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Προσλήψεις 18 μεταδιδακτορικών συνεργατών στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Προσλήψεις 2 ψυχολόγων στο Δ. Αγίας Παρασκευής